Gå till innehållet

Revisionsrapporter 2021

Revisorerna granskar verksamheten och prövar de förtroendevaldas ansvarstagande. Revisorerna granskar såväl om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt som om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnden är tillräcklig.

Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet 1 oktober 2020

Syftet med granskningen är att bedöma om överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och med en tillräcklig intern kontroll. Rapporten har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) på uppdrag av Uppsala kommun.

Granskning av kommunens hantering av Covid-19 krisen 14 december 2021

KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens/krisledningsnämndens hantering av konsekvenserna av virusutbrottet Covid-19. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2021.

Kategori

Organisation