Gå till innehållet

Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet

Syftet med granskningen är att bedöma om överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och med en tillräcklig intern kontroll. Rapporten har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) på uppdrag av Uppsala kommun.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som är fristående från annan kommunal verksamhet. Verksamheten utgör en kommunal förvaltningsmyndighet och har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare (ställföreträdare). Uppsala kommun är värdkommun för en gemensam överförmyndarnämnd för samtliga kommuner i Uppsala län.

Organisation
Revision
Publicerad
1 oktober 2020
Senast uppdaterad
25 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2021