Gå till innehållet

Revision

Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelser och rekommendationer i kommunallagen, revisionsreglementet och "God revisionssed i kommunal verksamhet".

Vad vi gör

Mål för revisorernas verksamhet

Revisorerna har, enligt kommunallagens lydelse, att i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna skall därvid pröva om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
  • om räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt
  • att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och verksamhetsrevision, som har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner.

Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande.

Verksamhetsbeskrivning

Enligt kommunallagen ska revisorerna anlita så kallade sakkunniga biträden (yrkesrevisorer/specialister) i sin granskning. De sakkunniga biträdena ska ha god insikt i och gedigen erfarenhet av kommunal verksamhet. För år 2023 har KPMG upphandlats som sakkunniga biträden.

Under innevarande mandatperiod har kommunfullmäktige, för granskning av kommunens verksamhet, utsett fem revisorer.