Gå till innehållet

Prästgårdshöjden

För området Prästgårdshöjden finns en detaljplan där kommunen idag arbetar med projektering av området, för att i nästa skede bygga ut gator. Målet för området är att få till ett blandat utbud av bostäder som främjar Alundas utveckling.

Vad?

Detaljplanen för Prästgårdshöjden vann laga kraft 2020-04-22 och möjliggör ny bebyggelse om ca 300 bostäder av olika karaktär. Det finns förutsättningar för såväl radhus som flerbostadshus och ambitionen är att skapa blandade upplåtelseformer med såväl bostadsrätter som hyresrätter.

 

Varför?

Syftet med projektet är att skapa ny bostadsbebyggelse i centrala Alunda där närhet till både service och kollektivtrafik finns. Det finns idag en stor efterfrågan på bostäder och byggbar mark i tätorten. Ambitionen är att skapa ett nytt bostadsområde där det erbjuds olika boendeformer som passar livets alla skeden. 

 

Var? 

Området Prästgårdshöjden utgör ca 7,5 hektar kommunal, obebyggd skogsmark (motsvarar ungefär nio fotbollsplaner) och är beläget i centrala Alunda. Det gränsar till Torpvägen i norr och till Skyndelnvägen i väster. 

 

Hur?

Kommunen äger marken i området och ska genom markanvisning sälja byggrätterna för bostäder till byggaktörer som kommunen anser har den långsiktigt hållbara ambition som gynnar Alundas utveckling.

En fysisk förutsättning för områdets utveckling har varit kapacitetshöjdande insatser i det kommunala VA-systemet (vatten/avlopp), vilket nu är på plats. Utbyggnaden av VA inom området kommer ske i samordning med Gästrike Vatten.

 

Vad händer nu?

  • Lantmäteriförrättning pågår. Dela in fastigheter i enlighet med detaljplanen.
  • Upphandling av projektering
  • Genomförande av detaljprojektering
  • Markanvisa delar av kvartersmark till byggaktörer
  • Upphandla entreprenad av gata
  • Genomförande entreprenad av gata 

Projekt Prästgårdshöjden

Utvecklingen av Prästgårdhöjden drivs som ett projekt och ska bidra till den totala målsättningen för Alunda, om att fram till år 2035 skapa förutsättningar för 1000 nya invånare. Projektet ingår i det som kallas Program Alunda, vilket är initierat för att utvecklingen av orten ska ske genom ett förvaltningsövergripande arbete och på så vis ske utifrån ett helhetsperspektiv. 

Utvecklingen av Alunda ska ske ansvarsfullt och takta väl med det behov av social infrastruktur som den nya bostadsbebyggelsen och därmed nya invånare ställer krav på.

Kartor

Klicka på bilden för att se större

Prästgårdshöjden:

Etapp 1:

Tidplan

1
Utbyggnad bostäder

Oklart när detta blir av och avslutas.

2
Entreprenad gata
Markanvisning

Markanvisa delar av kvartersmark till byggaktörer

Detaljprojektering
Lantmäteriförrättning
Detaljplan lagakraftvunnen

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas.  (boverket.se)

Antagande

En detaljplan får antas om marken anses lämplig för de användningar som planen reglerar. Beslutet att anta en detaljplan ska som huvudregel fattas av kommunfullmäktige, men vid standardförfarande kan fullmäktige i regel delegera beslutet till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. (boverket.se)

Granskning

Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. (boverket.se)

Samråd

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. (boverket.se)

Planbesked

Genom ett planbesked kan den som har för avsikt att genomföra en åtgärd få ett snabbt och tydligt besked om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. (boverket.se)