Gå till innehållet

Mer hälsofrämjande och tillsammans

En lokal handlingsplan mot ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) är aktuell i det gemensamma arbetet för ungas hälsa. Utöver att jobba med den har Caroline Henning, hälsoutvecklare, även uppdraget att ta fram en samlad bild av vilka förutsättningar som finns och vad som behöver göras för att barn och unga i Östhammars kommun ska kunna må och ha det bra.

Vartannat år genomförs den länsövergripande befolkningsundersökningen, Liv och Hälsa ung. Förra året (2021) stack Östhammar ut vad gäller andelen unga som uppgav sig ha testat alkohol, rökning och snusning i förhållande till övriga ungdomar i länet. Samma undersökning påvisade att majoriteten av de unga uppgav att de aldrig testat narkotika.
  – Forskning visar att det ofta är samma bakomliggande riskfaktorer för samtliga ANDTS-områden, det tillsammans med rapporter om ökad tillgänglighet av narkotika och en sämre riskuppfattning bland unga motiverar att fortsätta arbeta förebyggande även mot narkotika, säger Caroline Henning, hälsoutvecklare.

Aktiviteter för att stärka ungas hälsa

Caroline har jobbat i många år med friskvårdsfrågor, är i grunden idrottskonsulent och har nyligen vidareutbildat sig till folkhälsostrateg. Uppdraget att kartlägga och kraftsamla för att kunna utveckla det gemensamma arbetet för ungas hälsa ligger henne varmt om hjärtat.
  – Just nu ligger mitt fokus på arbetet med handlingsplanen mot ANDTS som ska antas i november och gälla för 2023-2024, säger hon.
Planen beskriver lokala behov och aktiviteter som kan stärka ungas hälsa och förebygga ohälsa kopplat till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Målgrupp för arbetet är barn och unga (<20år) samt vuxna i deras närhet.

Gemensamt ansvar för folkhälsoarbetet

ANDTS-arbetet en viktig del av folkhälsoarbetet och genom det kan goda och jämlika uppväxtvillkor främjas. Det berör flera uppdrag inom förvaltningen och därför finns ett behov av att beskriva det gemensamma arbetet i en handlingsplan. I det sammanhanget är det nödvändigt att ta reda på mer om hur barn och unga i Östhammars kommun mår och har det.
  – För att arbetet ska ge effekt behöver det vara långsiktigt, hållbart och baseras på bästa tillgängliga kunskap. Vi utgår från de nationella målen men det är de lokala behoven som styr arbetet, säger Caroline.

Goda relationer och en meningsfull fritid

Vårdnadshavare och andra vuxna som finns kring barn och unga är också viktiga i arbetet. Att klara skolan, ha goda relationer med sina vårdnadshavare och ha en meningsfull fritid är faktorer som kan stärka ungas hälsa generellt, och på så vis verka förebyggande mot olika typer av ohälsa eller problem.
  – Samarbetet med andra aktörer, som exempelvis polisen och länsstyrelsen, är värdefullt och vi behöver hjälpas åt, säger Caroline.
Hon noterar att det finns både vilja och engagemang för hälsofrågor men ser nyttan av att kraftsamla i ett tidigare skede, innan problem uppstått.
  – Det är syftet med mitt uppdrag - att vi ska arbeta mer hälsofrämjande och tillsammans med målet att stärka folkhälsan i vår kommun, säger Caroline. 

Kontakter

Publicerad
23 maj 2022
Senast uppdaterad
23 maj 2022
Ansvarig organisation
Attraktiv kommun