Gå till innehållet

Viktigt steg i arbetet med vatten- och avlopp

På kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december antogs VA-policy och VA-handlingsplan för Östhammars kommun. Dokumenten är viktiga steg i kommunens arbete med en långsiktigt hållbar VA-försörjning.

Östhammars kommun står inför en rad utmaningar när det gäller vatten och avlopp och påbörjade under 2020 arbetet med att ta fram en vatten- och avloppsplan (VA-plan). Policyn och handlingsplanen utgör delar av denna VA-plan. Med VA-planen vill kommunen skapa en långsiktigt hållbar plan för hur vatten- och avloppsförsörjningen, kommunal och enskild, ska utvecklas för att uppfylla nuvarande och framtida behov och krav.

Policyn är ett viktigt styrdokument i kommunens arbete med vatten- och avloppsplanering. Utöver själva policyn innehåller dokumentet även ställningstagande för det fortsatta arbetet med VA-försörjningen. I handlingsplanen har åtgärder som behöver vidtas för att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning identifierats. Flera av åtgärderna kommer i sin tur kräva ytterligare åtgärder. En viktig åtgärd i handlingsplanen är att ta fram en utbyggnadsplan för kommunalt VA. Arbetet med utbyggnadsplanen är påbörjat och den planeras vara klar 2023.

 

Mer information om vatten- och avloppsplanering finns här.

Publicerad
13 januari 2022
Senast uppdaterad
13 januari 2022
Ansvarig organisation
Sektor samhälle