Gå till innehållet

Ny avfallsplan fastslagen i fullmäktige

Den 25 april tog kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslut om att anta en ny avfallsplan. Beslutet började gälla den 1 maj.

Avfallsplanen ska enligt Miljöbalken innefatta allt avfall som uppstår i kommunen. Syftet med avfallsplanen är bland annat att:

  • vara ett aktivt verktyg för att förebygga att avfall uppstår och att det avfall som uppstår ses som en möjlig resurs
  • bidra till kunskap och engagemang om förebyggande och hantering av avfall och därigenom inspirera till handlingar som leder till att avfallsplanens mål uppnås (Cirkulera mera, Sortera mera och Minimera miljöpåverkan)

Reviderad plan

Den tidigare planen reviderades senast 2015 och då bland annat ny lagstiftning tillkommit så behövde man nu se över innehållet på flera punkter.  Den nya avfallsplanen är framtagen i bred samverkan och gäller alla som lever och verkar i kommunen.

En betydande ändring handlar om kommunens kommande ansvar gällande förpackningsinsamling, något som tidigare legat på förpackningsproducenterna. Ändringen träder i kraft 2024 men redan nu behöver man se över och anpassa verksamheten för att möta de kommande behoven. Utöver detta så kan vi i den nya planen se åtgärder som möjliggör förbättrad användning av resurser, cirkulär flöden och åtgärder som underlättar både återanvändning och förebyggande av avfall, tex. genom återbruk.

Kommunen i framkant

Kommunens verksamhet ska vara ett gott exempel och föredöme när det gäller att förebygga och hantera avfall.

- Genom detta kan det som görs inom kommunens egna verksamheter utgöra en inspirations- och kunskapskälla, säger Myran Olsson, chef på Avfallsenheten

Arbete med att förebygga att avfall uppstår och att källsortera avfallet för ökad återvinning ger en direkt positiv påverkan på miljön men kan också ge ringar på vattnet när människor tar med sig beteendet hem.

Kommande utmaningar

Även om det kan låta bra med en ny avfallsplan så kommer arbetet med vissa utmaningar. Det kommer exempelvis att krävas stora kommunikationsinsatser men även resurser när förpackningsinsamlingen går över i kommunal regi. Kommunen har fram till 2027 på sig att införa fastighetsnära förpackningsinsamling, vilket innebär att hushållen själv ska ha möjlighet att, likt matavfall och brännbart avfall, sortera och enkelt bli av med även förpackningar redan i hemmet.

Det finns också stora vinster att göra om vi sorterar rätt för då går mindre mängd avfall till förbränning och mer till återanvändning och återvinning. 

- Kommunen vill göra det lättare att sortera rätt och därmed minska mängden avfall som går till förbränning, avslutar Myran Olsson.

 

Här hittar du avfallsplanen.

Läs mer om Vårt uppdrag att ta över förpackningsinsamlingen.

Kontakter

Publicerad
19 maj 2023
Senast uppdaterad
19 maj 2023