Gå till innehållet

Nya förskolan Fröet ska stå klar till hösten

Arbetet går fort framåt med förskolan Fröet, som byggs i Östhammars tätort. I april kommer vårdnadshavare att bjudas in till ett informationsmöte om flytten till den nya förskolan, vars verksamhet beräknas starta hösten 2023. 

Bygget av den nya förskolan  i Östhammar håller den utsatta tidplanen. Just nu byggs förskolans innerväggar, golv och tak. Under sommaren kommer utemiljön på förskolans gård att färdigställas och slutbesiktningen är planerad till den 7 juli, 2023.

Organisation av arbetslag och barngrupper 

Parallellt med bygget pågår ett arbete med hur organisationen i förskolan Fröet ska se ut.
Jenny Änggård som i dag är rektor på Tomtberga förskola kommer att bli ny rektor på Fröet. Hon har tillsammans med övriga rektorer i Östhammars tätort arbetat fram en organisation av hur arbetslagen och barngrupperna ska se ut och därefter informerat berörda vårdnadshavare om barnens placering. 

Utifrån barnens bästa

När beslut som involverar barn fattas, inom barnomsorgen eller i någon annan kommunal verksamhet, så görs alltid en prövning av barns bästa. Den utgår från ett barnrättsperspektiv och fungerar som en undersökning där man tar hänsyn till rådande lagstiftning, forskning, synpunkter från beprövad erfarenhet, barns sociala nätverk och barns åsikter.
  – Vi ska tänka och arbeta tillsammans utifrån barnens bästa. Alla ska känna sig trygga i övergången och med flytten till en ny förskola, säger Anne Lee Larsson, verksamhetschef för förskola och pedagogisk omsorg.  

Alla delar är lika viktiga

Personalen har tillsammans med barnen varit kreativa och kommit med förslag på namn till de olika avdelningarna. Röstningen har resultaterat i de fina namnen Grodden, Knoppen, Solen, Humlan, Vattnet och Vinden. Så här har de tänkt kring de valda namnen: För att ett frö ska kunna bli en knopp behövs vatten så att grodden kan bildas. Den behöver även solljus för att få energi att växa. När plantan utvecklats till en blomma behöver den få hjälp från humlan och vinden så att nya frön kan spridas och bilda nya knoppar. Alla delar är lika viktiga och vi behöver varandra för att utvecklas och växa.

Delaktiga i flytten till den nya förskolan

I april kommer alla vårdnadshavare att bjudas in till ett möte för att få information om- och vara delaktiga i, hur flytten till förskolan Fröet kommer att gå till. De kommer också att få en presentation av den nya förskolan och få tillfälle att möta andra föräldrar.

Kontakter

Publicerad
16 mars 2023
Senast uppdaterad
16 mars 2023
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningskontoret