Gå till innehållet

Barn- och utbildningsnämnden tar ansvar för alla elevers rätt till utbildning

Till hösten införs en särskild undervisningsgrupp för elever som behöver mer stöd än den ordinarie skolan kan erbjuda. Syftet är att kunna skapa en tryggare skolmiljö och kunna garantera elever studiero.

Här berättar Christina Williamsson Liw (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, med egna ord om beslutet:
De allra flesta elever kan få den ledning, stimulans och det stöd de behöver i sitt lärande och i sin utveckling på sin vanliga skola. Skolan har ansvar för att anpassa lärmiljöerna och tillgodose elevens stödbehov på elevens vanliga skola. För ett litet antal elever kan det ändå vara svårt att få tillräckligt med stöd på sin ordinarie skola och det är svårt för alla kommunens skolor att ha den särskilda kompetens som krävs för att kunna möta dessa elevers behov av särskilt stöd som de har. Det handlar om elever som inte når kunskapsmålen och som är utåtagerande. Det rör sig om en handfull elever som återkommande stör ordningen och riskerar att sprida rädsla och otrygghet bland andra elever på skolan.

Utvärderas varje termin

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Christina Williamsson Liw (M) som har lång erfarenhet av elevhälsa belyser alla elevers rätt till utbildning.
  - Vi måste kunna möta elever med stora stödbehov på ett bättre sätt än vad vi kan göra idag, vi kommer nu satsa en liten resursskola med möjlighet att ta emot elever för en kortare placering, så kallad akutskola, säger hon. 
Elevens stödbehov kommer att följas kontinuerligt och utvärderas varje termin, målsättningen är att eleven ska återgå till sin hemskola så snart det är möjligt. Vårdnadshavare och socialtjänst är viktiga samverkanspartners. Planeringen av den nya enheten kommer att påbörjas omgående, det realistiska är att verksamheten är i full gång till höstterminen.  

Här kan du ta del av protokollet från Barn- och utbildningsnämndens möte:
Barn- och utbildningsnämnd 8 februari 2024 - Östhammars kommun (osthammar.se) 

Publicerad
9 februari 2024
Senast uppdaterad
9 februari 2024
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningskontoret