Gå till innehållet

Kristinelundskolans elever f-åk 2 får flytta tillbaka tills vidare

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att låta eleverna i förskoleklass samt årskurs 1 och 2 flytta tillbaka till Kristinelundskolan. En del av skolan eldhärjades i november 2023 medan en annan del av skolan klarade sig utan skador. Förhoppningen är att återgången ska vara möjlig redan under vårterminen.

Här berättar Christina Williamsson Liw (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, med egna ord om beslutet:
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av utredningen kring skolorganisation i tätort Östhammar. Utredningen bestod av två delar, en kortsiktig lösning som ska gälla fram till den långsiktiga lösningen är på plats.
  - I den kortsiktiga utredningen har vi sett över de förslag som kommit från ledning, medarbetare och vårdnadshavare. Det har känts viktigt att lyssna in deras önskemål och givetvis med fokus på barnens bästa, säger ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Christina Williamsson Liw (M).

Elever och medarbetare får flytta tillbaka

Bland de olika inriktningarna fanns alternativen att vara kvar i paviljongerna eller att evakueras till Snesslinge skola eller paviljonger vid Kristinelundsskolan alternativt låta elever i förskoleklass, åk 1 och 2 flytta tillbaka i Kristinelundsskolans lokaler som inte påverkats av branden. Det är tre stora klassrum och tre stora rum för fritidshemmen samt viss biyta.
Nämnden har fattat beslut att låta elever och medarbetare få flytta tillbaka till Kristinelundskolan, åk 3 däremot kommer gå kvar på Edsskolan, vilket underlättar övergången till mellanstadiet och i och med det har elever i åk 3 tillgång till slöjdsalar och idrottshall. Fördelarna med detta förslag är också att alla elever då får undervisning i riktiga skollokaler och i en miljö som de känner till samt en bra skolväg. Detta är också det alternativ som personal och vårdnadshavare har föreslagit i olika sammanhang.

Skolområdet blir en byggarbetsplats

En utmaning är måltidsfrågan, ett servicekök måste installeras, det behöver göras innan återgången och vatten och ventilation ska kopplas in. Idrotten kommer behöva lösas på liknande sätt som idag, i huvudsak kommer elever f- åk 2 ha utomhusidrott, vid behov kan lokal lånas på brandstationen. Dessutom kommer delar av skolområdet vara en byggarbetsplats, eftersom skyddsrummen ska återställas. Ordförande Christina Williamsson Liw (M) är tydlig med att det är viktigt att skolgården spärras av så det blir säkert för barnen och ordförande påpekar också risken för buller.
  - Det är en utmaning att ha en verksamhet som pågår i närheten av en byggarbetsplats och det är viktigt att vara medveten om att det finns risk för buller och att det dammar. Planen är att återgången ska ske under vårterminen, säger hon.

Möte med vårdnadshavare

Verksamheten kommer ordna det praktiska för att återflytten ska bli så smidig som möjligt och skolledningen har kallat till möte med vårdnadshavarna vecka 7. När det gäller den långsiktiga utredningen finns fortfarande en del frågetecken som behöver redas ut innan nämnden kan fatta beslut. Förvaltningen får i uppdrag att fördjupa den långsiktiga utredningen. 

Här kan du ta del av protokollet från Barn- och utbildningsnämndens möte:
Barn- och utbildningsnämnd 8 februari 2024 - Östhammars kommun (osthammar.se)

Publicerad
9 februari 2024
Senast uppdaterad
9 februari 2024
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningskontoret