Gå till innehållet

Ordlista

Det finns många ord som kan behöva förklaras inom det här området. Därför har vi samlat ett par ord och förkortningar som ofta förekommer, så att alla kan kika in här om det är något uttryck man inte känner till. Om du har något du skulle vilja att vi lägger till i listan är ni välkomna att höra av er!

AKA-utredningen AKA = Använt Kärnbränsle och radioaktivt Avfall – 1976 pekas Östhammar ut som en lämplig plats för slutförvarsanläggningar för första gången i den statliga AKA-utredningen. AKA-utredningen var en statlig utredning om radioaktivt avfall och hur det bör hanteras i Sverige. Utredningen pekar på behovet av ett gemensamt mellanlager för använt kärnbränsle, gemensamma slutförvarsanläggningar samt att kärnkraftsindustrin bör stå för kostnaderna för det svenska avfallsprogrammet.  

 

CLAB är SKB:s mellanlager för det använda kärnbränslet från Sveriges kärnkraftverk. Det använda bränslet mellanlagras i vattenbassänger för att skärma av strålningen. Bassängerna ligger i ett bergrum ca 30 meter under marken. När radioaktiviteten har minskat i bränslet kan det förberedas för slutförvaring. CLAB är ingen långsiktig lösning på förvaring av använt kärnbränsle då det kräver aktiv kylning. CLAB ligger i Oskarshamns kommun i anslutning till kärnkraftverket och rymmer idag upp till 8 000 ton bränsle.  

 

Forsmark är idag platsen för kärnkraftverket FKA och har av Svensk Kärnbränslehantering AB pekats ut som lämplig plats för slutförvar av använt kärnbränsle. Ligger i Östhammars kommun. Här ligger även slutförvaret SFR.  

 

FUD-program – Vart tredje år redovisar Svensk kärnbränslehantering, SKB, sina planer för den fortsatta forskningen och teknikutvecklingen i ett FUD-program (FUD står för forskning, utveckling och demonstration). Det senaste lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i september 2016 och beskriver planerna fram till 2022.  

 

Granskningsgruppen - 2019 bildades gruppen som bestod av 15 politiker. Gruppen ansvarade för att följa utvecklingen av slutförvarsärendena samt förbereda kommunstyrelsen inför vetobesluten. I början av 2023 omformades gruppen och bytte namn till Slutförvarsgruppen

 

KBS-3 – Den metod för slutförvaring som SKB valt att ansöka om för att slutförvara använt kärnbränsle.  

 

Kommunfullmäktige – Vid valet vart fjärde år väljer kommunens röstberättigade medborgare ett kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är en kommuns högsta beslutande organ och tar beslut i de viktigaste frågorna i en kommun.  

 

Kärnkraftverk – Läs mer om hur ett kärnkraftverk fungerar hos Strålsäkerhetsmyndigheten.  

 

Kärnavfallsfonden är den statliga myndighet som ansvarar för att ta emot och förvalta ekonomiska medel som ska finansiera utgifterna som uppstår för att ta hand om använt kärnbränsle och övriga restprodukter. Pengarna i kärnavfallsfonden kommer från kärnkraftbolagen och innehavare av kärntekniska anläggningar. Det är pengar från kärnavfallsfonden som finansierar Östhammars kommuns arbete med slutförvarsfrågan.  

 

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle. Rådet är också en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier. Rådet identifierar frågor som är viktiga att utreda, anordnar seminarier och sammanställer publikationer.   Kärntekniklagen – lag som reglerar kärnteknisk verksamhet.  

 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (MMD), är en av fem regionala mark- och miljödomstolar i Sverige som behandlar frågor som rör miljö och vatten. MMD vid Nacka tingsrätt är ansvarig för att behandla SKBs ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle då Uppsala län ligger inom domstolens geografiska område. En stor anläggning som kan påverka miljön måste godkännas av domstolen. Domstolen ger efter huvudförhandling sitt yttrande om ifall ett slutförvar av använt kärnbränsle kan tillåtas, utifrån miljöbalken, till regeringen.  

 

Miljöbalken består av sju avdelningar, 33 kapitel och över 500 paragrafer som ska främja en hållbar utveckling. Miljöbalken bildar en övergripande lagstiftning som rör all miljöpåverkan.  

 

MILKAS – Miljörörelsens kärnavfallssekretariat är en ideell förening som bildades 2004 av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och Miljöförbundet Jordens vänner.  

 

MKB-gruppen – MiljöKonsekvensBeskrivningsgruppen var en del av kommunens slutförvarsorganisation fram till 2019. Uppdraget var att granska SKBs ansökan för slutförvar av använt kärnbränsle och utbyggnation av SFR enligt miljöbalken. Gruppen följde även samrådsprocesser för nya slutförvarsanläggningar.  

 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är ett samarbete mellan FältbiologernaNaturskyddsföreningen Kalmar länNaturskyddsföreningen Uppsala länOSS – Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar och Naturskyddsföreningen. Organisationen bevakar och granskar kärnkraftsindustrins arbete, bland annat gällande ett planerat slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 

  

mSv (milliSievert) – enheten som används för att mäta stråldos.  

 

Naturskyddsföreningen – Naturskyddsföreningen i Uppsala län. En av de frågor föreningen arbetar med är frågan om slutförvar, i samarbete med MKG.  

 

Naturvårdsverket – Då ett eventuellt slutförvar i Forsmark antas påverka naturvärden i området är Naturvårdsverket insatta i frågan. Naturvårdsverkets roll i prövningsprocessen är att bevaka de allmänna miljöintressena.  

 

Oskarshamns kommun ska ta ställning till SKB:s ansökan om inkapslingsanläggning i Oskarshamn. I Oskarshamn finns idag ett kärnkraftverk och mellanlagret CLAB.  

 

OSS Opinionsgruppen för säker slutförvaring, OSS, är en lokal miljöorganisation i Östhammars kommun som sedan 1996 arbetar med frågan kring slutförvar. OSS samarbetar även med MKG (se ovan) och ingår i nätverket Avfallskedjan. Organisationen arbetar med att, ur ett miljöperspektiv, kritiskt granska slutförvarsprojektet.  

 

Platsundersökning – en plats undersöks för att se om den är lämplig för den verksamhet man vill bedriva där.  

 

Radioaktivitet – innebär att ett ämne spontant omvandlas till andra ämnen och samtidigt avger joniserande strålning.  

 

Referensgruppen – En del av kommunens slutförvarsorganisation. Sedan 1 januari 2016 bestod referensgruppen av hela kommunfullmäktige och representanter från Region Uppsala, lokala miljöorganisationer i form av OSS (Opinionsgruppen för säker slutförvaring) och Naturskyddsföreningen i Östhammar, grannkommuner (Uppsala, Norrtälje, Tierp, Älvkarleby och Gävle) och Åland. Referensgruppen ansvarade för information och kommunikation om slutförvarsfrågor till allmänheten. Gruppen avvecklades i början av 2023.  

 

Regeringen – Regeringens roll i slutförvarsfrågan är att ta ställning till tillåtlighet för att bygga ett slutförvar enligt SKBs ansökan. Om regeringen säger nej får SKB börja om och försöka hitta en ny lösning.  

 

Resteffekt – den effekt som utvecklas i en det använda kärnbränslet efter det att reaktorn har stängts av och bränslet flyttats ur härden.  

 

SFR– Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall som drivs av SKB. Består främst av skyddskläder, sopor och skrot från kärnkraft, industri, sjukvård och forskning. Den största delen av avfallets radioaktivitet har försvunnit på några hundra år. Anläggningen måste dock vara säker i upp till 10 000 år. SFR ligger i Forsmark och togs i drift under 1980-talet.  

 

SFL– Slutförvar för långlivat avfall, SFL, är ett slutförvar som ännu bara finns i planeringsstadiet. Förvaret ska främst innehålla härdkomponenter (komponenter eller delar som sitter i reaktorhärden) och styrstavar från kokvattenreaktorer. Dessa delar är kraftigt neutronbestrålade och behöver slutförvaras under längre tid. I dag mellanlagras detta avfall i CLAB i Oskarshamn, vid kärnkraftverken eller i ett bergrum i Studsvik, Nyköpings kommun. Det finns i dagsläget ingen plats utpekad för var SFL ska ligga och planerad byggstart ligger flera decennier in i framtiden.  

 

SKB Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, är ett företag helägt av kärnkraftsindustrin. Bolagets uppdrag är att ta hand om kärnkraftindustrins radioaktiva avfall och hitta ett sätt för säker slutförvaring. SKB driver idag bl.a. mellanlagret CLAB och slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR.  

 

Slutförvar – Slutförvar för radioaktivt avfall är ett förvar där radioaktivt material placeras till dess att aktivitetsnivån (radioaktiviteten) i materialen klingat av till en ofarlig nivå. I praktiken innebär det att materialen kapslas in och läggs ner i berggrunden för att aldrig tas upp igen.  

 

Slutförvarsgruppen - Gruppen är en del av Östhammars kommuns slutförvarsorganisation. Totalt 13 politiker med representanter från alla partier i fullmäktige är med i gruppen. Gruppen har ansvar för att följa processen och bistå kommunstyrelsen med relevanta inspel i de aktuella ärendena, samt bidra med kommunikation till medborgare.  

  

Strålning – betyder överföring av energi utan något medium. Det finns olika typer av strålning – joniserande strålning det vill säga alfa- beta-, gamma- och neutronstrålning samt röntgenstrålning och icke-joniserande strålning det vill säga UV-strålning, infraröd strålning, radiofrekvent strålning och ultraljud.  

 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är en statlig myndighet som tillhör Miljö- och energidepartementet och ansvarar för strålskydd och kärnsäkerhet. SSM arbetar för att människor och miljö ska skyddas från strålning och granskar SKBs ansökningshandlingar utifrån kärntekniklagen.  

 

Studsvik – I Studsvik utanför Nyköping finns flera kärntekniska anläggningar. Många av dem är från 1950- och 60-talen när kärnkraften började utvecklas i Sverige. Idag är det företagen Studsvik Nuclear AB och AB SVAFO som bedriver kärnteknisk verksamhet vid Studsvik.  

 

Studsvik Nuclear AB arbetar främst med avfallsbehandling och hanterar avfall från kärnkraftverk och andra industrier som använder strålning i verksamheten.  

 

AB SVAFO ansvarar för att avveckla de anläggningar som användes under den tidiga forsknings- och utvecklingsperioden på 1950–1960-talen. Företaget tar också hand om avfallet från dessa anläggningar. AB SVAFO ägs av de företagsgrupperingar som driver de svenska kärnkraftverken.  

 

Säkerhetsgruppen – Gruppen var en del av kommunens slutförvarsorganisation fram till 2019. Gruppen granskade SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle samt utbyggnationen av SFR enligt kärntekniklagen. De bevakade också att den långsiktiga säkerheten är bra beskriven i SKBs ansökan och att allmänheten kan förstå ansökan.   

 

Villkorslagen – Lag som gällde mellan 1977 och 1984. Lagen ställde krav på en säker lösning för slutförvaring av det använda kärnbränslet för att få laddningstillstånd av nya reaktorer. Innehållet från villkorslagen finns numer inkluderat i kärntekniklagen som började gälla 1984.  

 

Villkorsrådet – I nuläget utgörs Villkorsrådet av kommunstyrelsens arbetsutskott och granskningsgruppens arbetsutskott. Rådet hanterar frågor som kan komma upp hastigt vid beslutsfattande, som exempelvis huvudförhandlingar.  

 

Vetorätt – Innebär att en kommun har rätt att säga nej till att en verksamhet etablerar sig inom dess gränser.  

 

Vetoventilen – innebär att regeringen kan gå emot kommunens vetorätt för att ändå tillåta uppförande av en anläggning om inget annat rimligt alternativ av plats kan presenteras och att samhällsintresset är tillräckligt högt.  

 

Östhammars kommun ska ta ställning till SKB:s ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. I kommunen finns idag Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR och kärnkraftverket i Forsmark.