Gå till innehållet

Slutförvarsorganisationen

1995 ställde Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) frågan till Östhammars kommun om kommunen kunde tänka sig att SKB skulle få genomföra platsundersökningar för ett slutförvar för använt kärnbränsle i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade att tillåta undersökningarna. Med grund i det bildades en slutförvarsorganisation för att följa utvecklingen kring ett eventuellt slutförvar.

Syftet med kommunens slutförvarsorganisation har bland annat varit att förbereda kommunfullmäktige på att svara till regeringen om kommunen kan acceptera ett slutförvar i Östhammars kommun eller inte. Organisationen arbetar även med information och kommunikation mot medborgare. För att kunna fatta ett välgrundat beslut krävs kunskap och information. 

Som resultat av gruppernas arbete har kommunen under åren medverkat genom att besvara bland annat remisser till SKB, olika myndigheter och regeringen. 

Genom åren har slutförvarsorganisationen förändrats beroende på var i processen man har befunnit sig. Organisationen består för närvarande av två politiska arbetsgrupper: Slutförvarsgruppen och Villkorsrådet. Det finns också tre tjänstepersoner som arbetar med slutförvarsfrågorna.

  

Arbetsgrupper inom slutförvarsorganisationen

Slutförvarsgruppen

Gruppens uppdrag har länge varit att granska och bedöma de handlingar som bland annat SKB presenterar inom sina ansökningar. Gruppen ansvarar även för att belysa aktuella och relevanta frågeställningar till kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunfullmäktiges presidium. Till sist ska gruppen även följa utvecklingen av, och delta i, eventuella samråd för slutförvaret för långlivat radioaktivt avfall (SFL).

Gruppen består av representanter från alla politiska partier i fullmäktige, i dagsläget totalt 13 personer.

 

Villkorsrådet

Östhammars kommun har även ett så kallat Villkorsråd, bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott och granskningsgruppens presidium. Syftet med Villkorsrådet är att arbeta som en beredande funktion mot de villkorsskrivningar som kommunen anser vara relevanta i de olika prövningarna. Den här gruppen arbetar främst i samband med domstolsförhandlingar. Gruppens uppdrag är för tillfället under översyn. 

Arbetet inom villkorsrådet är den enda del som inte helt finansieras via Kärnavfallsfonden. 

 

Tidigare arbete

Under den mest intensiva fasen, efter att SKB lämnat in sin ansökan under 2011, behövde slutförvarsorganisationen växla upp arbetet. För att kunna hantera den stora mängd underlag som kom in behövde man dela upp det och skapade därmed två arbetsgrupper. Den ena kallades Säkerhetsgruppen och de fokuserade på materialet som berörde kärntekniklagen, medan den andra gruppen kallades för MKB-gruppen (MiljöKonsekvensBeskrivningsgruppen) som hanterade det materialet som föll under miljöbalken. 

Sedan Östhammars kommun tagit sitt vetobeslut blev arbetsbördan mindre och organisationen omformades. Den senaste omorganisationen skedde i början av 2023. 

Fakta - Finansiering

finansiering_liten.jpg

Hur finansieras kommunens slutförvarsarbete?

Kommunens slutförvarsarbete finansieras nästan helt av kärnavfallsfonden. Denna statliga fond har funnits sedan 1978 och förvaltas av Riksgälden. Kärnkraftverkens ägare betalar en avgift till fonden för varje kWh elektricitet som kärnkraftverken producerar. Dessa pengar syftar till att finansiera kärnkraftverkens hantering av avfall samt avveckling.