Gå till innehållet

Östhammars kommun

Kärnteknisk verksamhet har funnits i Östhammars kommun sedan 70-talet. I Forsmark finns idag ett kärnkraftverk och ett slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall, SFR. Frågan om hanteringen av det radioaktiva avfallet har alltid varit närvarande och ständigt aktuell sedan kommunen blev utpekad som potentiellt lämplig plats för slutförvarsanläggningar redan under den andra hälften av 1970-talet sedan undersökningar för att hitta en lämplig plats började.

Mycket har dock hänt på femtio år. Under 1988 driftsattes SFR , och Forsmark har sedan dess varit den plats som den nationella kärnkraftsindustrin såväl som annan industri, forskning och sjukvård använt för sitt kortlivade radioaktiva avfall.

Under 2011 lämnade Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, in en ansökan om att få etablera ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Förstudier kring detta projekt har pågått sedan 1995 då SKB inledde provborrningar i kommunen. Sedan 2014 pågår även en prövning då SKB behöver bygga ut det befintliga SFR för att rymma främst rivningsavfall från de nedlagda reaktorerna och kärnkraftverken.

Både ansökan om att etablera ett slutförvar för använt kärnbränsle och utbyggnad av SFR tillstyrktes av Östhammars kommun under 2020 respektive 2021. Efter det har även regeringen sagt ja till båda ansökningarna. Kommunen har haft, och har även fortsatt en viktig roll i båda dessa prövningar bland annat eftersom de planerade anläggningarna omfattas av det kommunala vetot i miljöbalken.

 

Kommunens roll

Östhammars kommun har varit en aktiv part under lång tid i den här processen. Sedan SKB lämnade in ansökningarna för etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle och utbyggnad av det befintliga slutförvaret har kommunen haft en central roll i processen. Även innan detta har kommunen arbetat för att bygga kunskap internt, för att förbereda oss inför de verksamheter som eventuellt skulle uppföras i kommunen. Vår interna slutförvarsorganisation har bland annat granskat de ansökningshandlingar som SKB lämnat in, för att vår kommun skulle kunna lyfta de frågor som är relevanta för våra medborgare. Frågor som lätt kan drunkna i de större säkerhetsfrågorna, även om de såklart också är viktiga för kommunen.

Kommunen har blivit lyssnade på och fått flera av våra synpunkter och krav bemötta under processens gång. Några frågor som kommunen engagerat sig i särskilt är till exempel gällande buller- och transportfrågor (bullerskyddsåtgärder för boende längs väg, transporter via fartyg, begränsningar för tunga transporter, osv).