Gå till innehållet

Den juridiska processen

Innan Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, får bygga slutförvarsanläggningarna behöver deras respektive ansökningar gå igenom omfattande juridiska processer. Här hittar du även en länklista till olika aktörer i dessa frågor.

Det är lite olika förfaranden beroende på ärende, men de två nu största aktuella ärendena gäller slutförvaret för använt kärnbränsle samt utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall, SFR. I båda dessa ärenden har SKB lämnat in ansökan enligt både Kärntekniklagen (KTL) och Miljöbalken (MB).

Mark- och miljödomstolen prövar ansökan enligt Miljöbalken medan Strålsäkerhetsmyndigheten prövar ansökan enligt Kärntekniklagen. Det innebär att de granskar om platsen och metoden som SKB valt uppfyller de lagkrav som finns. Det är även värt att nämnas att vissa frågor är omfattande och går därför in i båda lagrummen, vilket gör processen svårhanterad ibland.

 

Nedanstående bild illustrerar hur processen för ansökan gällande slutförvar för använt kärnbränsle går till, i grova drag. Klicka på bilden för att se den större.

 

Schema processen liten

  

Regeringen beslutar

I processen gällande ett system för slutförvaring av använt kärnbränsle behöver ansökan gå igenom ett antal steg, varav de största stolpas upp nedan. Efter detta tillkommer, som ni kan se i grafiken ovan, att ärendet återkommer till Mark- och miljödomstolen (MMD) respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för vidare hantering.

  • Mark- och miljödomstolen (MMD) vid Nacka tingsrätt prövar ansökan enligt Miljöbalken och skriver ett yttrande till regeringen.
  • Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) prövar ansökan enligt Kärntekniklagen och skriver ett yttrande till regeringen.
  • Östhammars kommun ska ta ställning till om det kan tillåtas ett slutförvar för använt kärnbränsle i kommunen.
  • Oskarshamns kommun ska också ta ställning då inkapslingsanläggningen som ingår i slutförvarssystemet planeras ligga i anslutning till mellanlagret för använt kärnbränsle, CLAB.
  • Regeringen fattar ett slutligt beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken.

När SSM och MMD är klara lämnar de sina yttranden till regeringen. Regeringen behöver också säkerställa kommunernas inställning i och med kommunernas vetorätt. Om SKB får ansökan godkänd av regeringen, som tar det avgörande beslutet, så får Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i uppdrag att fastställa villkor för verksamheten. Detta sker genom en ny domstolsförhandling.

I ärendet gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret, SFR, så behöver inte Oskarshamns kommun ta ställning då det gäller en anläggning i Östhammars kommun. Motsvarande gäller Östhammars kommun i ärenden där aktuell anläggning ligger i Oskarshamn, som till exempel när frågan om utökad lagring i mellanlagret Clab bröts ut ur det stora ärendet om slutförvarssystemet gällande slutförvar för använt kärnbränsle.

 

Kloka politiker på 80-talet

Det var från början inte givet att miljöbalksärendet gällande utbyggnad av SFR skulle prövas av regeringen och därmed inte heller att Östhammars kommun inte skulle ha vetorätt i ärendet. Men kommunens politiker på 80-talet var förutseende och krävde förnyad vetorätt vid eventuell utbyggnad, och efter en skrivelse om detta från Östhammars kommun beslutade regeringen i maj 2016 att pröva tillåtligheten av den planerade utbyggnaden enligt miljöbalkens 17 kap. 3§.

 

Aktörer

Ett urval av aktörer som är engagerade inom slutförvarsrelaterade frågor:

Östhammars kommun

Oskarshamns kommun

Svensk kärnbränslehantering AB – SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten

Mark- och miljödomstolen i Nacka

Länsstyrelsen Uppsala

Kärnavfallsfonden

Kärnavfallsrådet (ej aktivt från 2023-01-01)

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning – MKG

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat – Milkas

Opinionsgruppen för säker slutförvaring – OSS