Gå till innehållet

Barnomsorgsavgift

Hur mycket du får betala i barnomsorgsavgift beror på hushållets samlade månadsinkomst före skatt. Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Från och med 1 januari 2023 är högsta avgiftsgrundade inkomst 54 830 kr. Du betalar barnomsorgsavgift tolv månader per år, oavsett om ditt barn är frånavarande på grund av sjukdom eller ledighet.

Barnomsorgsavgiften beräknas enligt nedanstående principer:

Förskola/Familjedaghem Avgiftstak Dock högst
Barn 1:  3 % på bruttoinkomsten 1 645 kr
Barn 2:  2 % på bruttoinkomsten 1 097 kr
Barn 3:  1 % på bruttoinkomsten 548 kr
Barn 4:  0 % på bruttoinkomsten Ingen avgift 
Fritidshem/Familjedaghem Avgiftstak Dock högst
Barn 1: 2 % på bruttoinkomsten  1 097 kr
Barn 2: 1 % på bruttoinkomsten  548 kr 
Barn 3: 1 % på bruttoinkomsten  548 kr
Barn 4: 0 % på bruttoinkomsten  Ingen avgift

Ingen avgiftsreducering sker vid stängningsdagar och semester då avgiften uttages för kontrakterad placeringstid (avtalstiden), placeringen är att betrakta som ett platsabonnemang som löper på tolv (12) månader om året.

Vilka regler gäller om ditt barn går i allmän förskola?

På hösten det år ditt barn blir tre år, kan barnet börja i den allmänna förskolan. Den är avgiftsfri i 525 timmar per år vilket motsvarar ungefär 15 timmar/vecka.

Om ditt barn har mer än 15 timmar/vecka betalar du under september-maj en reducerad avgift. Under juni-augusti betalar du avgift för vanlig förskoleverksamhet.

Har ditt barn behov av särskilt stöd?

Om ditt barn har ett fysiskt eller psykiskt handikapp eller av andra skäl behöver stöd för sin utveckling har barnet rätt till en avgiftsfri förskoleverksamhet 15 timmar/vecka. Efter beslut av förskolechef kan ytterligare avgiftsfri tid beviljas.

0 kr (success)