Gå till innehållet

Modersmålsundervisning

Pratar ni ett annat språk än svenska hemma? Då kan ditt barn ha rätt till modersmålsundervisning och få mer kunskaper om sin kulturella bakgrund. Huvudansvaret för ditt barns kunskaper i sitt modersmål har du som vårdnadshavare. Skolans undervisning är ett komplement. Undervisningen kan antingen ske enskilt eller i grupp. De flesta av våra modersmålselever får undervisning av kommunens egna modersmålslärare, i vissa språk erbjuds bara möjlighet till undervisning på distans.

Rätt till modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning ordnas under förutsättning att det finns minst fem elever i kommunen som anmäler sig i ett språk samt att det finns en lämplig lärare. För minoritetsspråken gäller mer generösa regler, läs mer under Nationella minoritetsspråk.

Modersmålsundervisning följer den nationella kursplanen för ämnet modersmål. Elever i årskurs 1-5 får ett skriftligt omdöme varje termin. Från och med årskurs 6 får eleverna betyg i ämnet.

Vem har rätt att läsa ämnet modersmål?

Grundskolan och anpassade grundskolan

Här gäller Skollagen 10 kap. 7§, samt Skollagen 11 kap. 10§:

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Dock måste eleven ha grundläggande kunskaper i språket.

Rektor beslutar om en elevs modersmålsundervisning. (Skolförordningen (2011:185) 5 kap.)

Gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan

Här gäller Skollagen 15 kap. 19§, samt Skollagen 18 kap. 19§:

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. eleven har goda kunskaper i språket.

För att börja läsa första kursen Modersmål 1, behöver eleven ha ett betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 alternativt motsvarande kunskaper (detta prövas av modersmålslärarna). För att få läsa modersmål måste eleven aktivt söka modersmålskurserna.

Förskoleklassen

Här gäller Skollagen 9 kap, 10§:

Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Nationella minoritetsspråken

Barn som tillhör de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska ) har rätt till undervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk i hemmet och det krävs inte att barnet har några förkunskaper. Det finns heller inte något krav på ett visst antal elever för att modersmålsundervisningen ska anordnas.

Vill du veta mer om modersmålsundervisning? Läs mer på Skolverket:
Skolverkets informationssida om modersmålsundervisning »

Anmälan till modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning sker genom blanketten nedan. Du kan antingen skriva ut den själv, eller hämta den på skolexpeditionen. Ifylld blankett lämnas till lärare eller administratör på skolan.

När ansökan är behandlad kommer du att få ett beslut om huruvida ansökan beviljas eller inte. Ansökan kan göras under hela läsåret, men i en del fall kan man behöva vänta till starten av nytt läsår innan undervisningen kan komma igång. En beviljad ansökan behöver inte förnyas för varje läsår.

Välkommen med din ansökan!