Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Övning Havsörn 2019

Vartannat år övar kärnkraftslänen en kärnteknisk händelse. Övningarnas händelsebas cirkulerar mellan Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. I år är det sex år sedan övningen genomfördes i Forsmark och Östhammars kommun. Årets övning som blanda annat kommer att genomföras mellan den 23-24 oktober är den största hittills av sitt slag.

Övningen består av flera delövningar. Huvudövningen sker den 23-24 oktober och pågår i 36 timmar. Då deltar vi för att stärka förmågan att hantera konsekvenserna av en eventuell kärnteknisk olycka. Samtidigt får vi kunskap och erfarenhet som hjälper oss att bättre ta hand om andra stora och oförutsedda händelser i samhället. Mer information om övningen kan du läsa om i "Pressinformation" nedan.

Hur många deltar?

Länets kommuner deltar tillsammans med aktörer från flera myndigheter och organisationer i sex län. Totalt kommer drygt 1 600 personer att öva. I spelledningen och motspelsorganisationen som driver övningen framåt deltar minst 100 personer.

Vad övar vi?

Vi kommer bland annat att öva:

  • uthållighet

  • ledning och samordning

  • utrymning

  • information och kommunikation

  • samlad och gemensam lägesbild

  • prioritering av samhällsviktiga verksamheter

    

30 oktober börjar Havsörns mät och indikeringsövning 29 oktober 2019

Länsstyrelsen i Uppsala påbörjar nu två heldagar med övning i fält på landsbygden i Östhammars och Tierps kommuner. Genom mätning kartläggs vilka områden som i krisövningen Havsörn drabbats av nedfall av radioaktiva ämnen.

Övningen utgår från Gimo Herrgård och här övas förmågan att genom indikering och mätning kartlägga vilka områden som drabbats av nedfall av radioaktiva ämnen och hur höga nivåerna av joniserande strålning är i dessa områden.

På så sätt går det att bedöma hur hög dos av joniserande strålning man skulle få per år om man vistades regelbundet i ett drabbat område. Utifrån dessa fakta kan man vidta olika skyddsåtgärder och rekommendationer. Förutom svenska aktörer som Uppsala Brandförsvar, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Livsmedelsverket och Försvarsmakten (CBRNE) deltar även alla nordiska länder förutom Island. Det är första gången som de nordiska länderna övar tillsammans.

- Här övas förmågan till indikering och mätning och att ta emot och samverka med internationella aktörer i fält vid strålningsmätning. FN:s atomenergiorgan kommer att delta med expertteam, säger Jan Stangebye, på länsstyrelsen i Uppsala, där han arbetar som övningsledare för övning Havsörn.

Onsdag den 30 oktober till torsdag den 31 oktober pågår övningen i fält på landsbygden i Östhammars och Tierps kommuner.

Kontakt

Gudrun Orava
Kommunikatör, krisberedskap

Telefon 010-223 34 80

Evakueringsövning på Gräsö/Öregrund den 24 oktober 22 oktober 2019

Det finns tre kärnkraftslän i Sverige: Uppsala, Kalmar och Hallands län. Vartannat år genomförs en kärnkraftsövning i något av de tre länen och vart sjätte år är det därför Uppsalas tur att öva. Nu har övningen kommit till Gräsö/Öregrund.

Havsörn 2019 är en viktig del i länsstyrelsens arbete med att utveckla och upprätthålla statliga räddningstjänstens förmåga att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka vid Forsmarks kärnkraftverk.

Det här händer på Gräsö och Öregrund torsdag 24 oktober

Den 23-24 oktober genomförs en  simuleringsövning under 36 timmar. I samband med övningen  kommer en evakuering att genomföras  på Gräsö/Öregrund  torsdagen den 24 oktober mellan klockan 07 till cirka klockan 14. För att göra en så realistisk övning som möjligt deltar omkring 100 frivilliga personer.
 
Övningen kommer att pågå parallellt med det vanliga livet i Gräsö/ Öregrund och boende och besökare kommer att träffa på aktörer som försvarsmakten, polisen, kustbevakningen och flera andra samhällsaktörer.

Allmänheten är välkomna att delta vid efterföljande möte

Övningen avslutas torsdagen den 24 oktober ca kl. 14 i Sven Perssonhallen, Bryggaregatan 4 i Öregrund.

Allmänheten är välkomna att besöka hallen från klockan 11.30 och ta del av olika aktiviteter som bland annat beskriver länets kärnenerigberedskap. Här träffar du frivilliga, Östhammars kommuns POSOM-grupp (Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) och  Försvarsmaktens Psyopsförband. Psyopsförbandets uppgift är att arbeta och kommunicera i informationsmiljön. 

Vid frågor kontakta Gudrun Orava,Länsstyrelsen Uppsala län, 010-223 34 80.
 
Välkomna!

Övning Havsörn 2019 16 oktober 2019

Vartannat år övar kärnkraftslänen en kärnteknisk händelse. Övningarnas händelsebas cirkulerar mellan Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. I år är det sex år sedan övningen genomfördes i Forsmark och Östhammars kommun. Årets övning är den största hittills av sitt slag.

770x420 havsörn 2019

Övningen består av fyra delövningar*), varav Östhammars kommun kommer att delta i tre stycken som aktör och som observatör. Först ut var en larmövning som startade idag den 16:e oktober där checkar av att alla larmkedjor fungerar som de ska inför den stora simuleringsövningen som går av stapeln den 23-24 oktober.

1600 personer deltar i övningen

– Det här är en av de största övningar som vi gjort i Östhammars kommun och i länet. Övningen som pågår under 36 timmar engagerar mer än 70 olika aktörer och 1600 deltagare både på lokal-, regional-, nationell- och internationell nivå, vilket säger en del om storleken på övningen, säger Marie Berggren, säkerhetsskyddschef och övningsledare i Östhammars kommun.

Alla kommuner i Uppsala län kommer att delta i övningen likväl som Region Uppsala. Stockholms och Gävleborgs län, Strålsäkerhetsmyndigheten och Trafikverket är några av de statliga aktörerna som övar men i övningen återfinns även exempelvis, polisen, räddningstjänsten och flera frivilligorganisationer.

Krisstaben övas

Simuleringsövningen som pågår mellan den 23-24 oktober inkluderar även en evakueringsövning med ett antal frivilliga personer på Gräsö.

– Under dessa dagar kan det vara svårt att få tag i kommunledningen, även andra tjänstepersoner kan bli svåra att nå, precis som vid andra samhällsstörningar. De kommer att befinna sig i en ”övningsbubbla” och kommer ha fullt upp med ansvar och uppgifter i övningen. Faktiskt också med att sova, då man inte kan jobba 36 timmar i ett sträck och fatta genomtänkta avgörande beslut. Att öva skiftavlösning är också en del i övningen, säger Marie.

Den 29/10-1/11 kommer en mät- och indikeringsövning att genomföras där Uppsala län tränar på att mäta ett fiktivt radioaktivt nedfall, från Forsmarks kärnkraftverk, ute i terrängen i berörda kommuner samt ta emot internationell hjälp för det. Övningen avslutas den 3 december med en seminarieövning där vi kommer att medverka och hur vi som kommunen skulle påverkas om ett nedfall skulle ha skett.

– Man kan tro att vi kan slappna av efter övningen, men då kommer en intensiv utvärderingsperiod där vi bland annat ställer oss frågor som vad gick bra, vad gick mindre bra, behöver vi bli bättre på något, fanns det något vi missade, med mera. För detta ändamål har vi två utvärderingsledare som följer hela övningen. Resultatet kommer vi att använda för att bli bättre rustade att möta olika sorters samhällsstörningar som kan drabba oss, säger Marie.

Slutrapport för övning Havsörn 2019 förväntas vara klar den 30 juni 2020.

*) Delövningar

  1. 16/10-2019, Larm- och förövning
  2. 23-24/10-2019, Simuleringsövning med fältenheter (36h)
  3. 29-1/11-2019, Mät-och indikeringsövning. HNS (host nation support).
  4. 3/12 2019, Seminarieövning, långsiktiga konsekvenser

 

Vill du medverka i övning Havsörn? 23 maj 2019

Under övningen ska förmågan att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka övas. Vart sjätte år genomförs en kärnkraftsövning i Uppsala län. Den 24 oktober genomförs en realistisk evakueringsövning av de som bor på Gräsö.

Det finns tre kärnkraftslän i Sverige: Uppsala, Kalmar och Hallands län. Vartannat år genomförs en kärnkraftsövning i något av de tre länen och vart sjätte år är det därför vår tur att öva. I höst genomförs Havsörn 2019 – kärnkraftsövning. Här ska bland annat förmågan att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka vid Forsmarks kärnkraftverk övas.

Den 23 till 24 oktober genomförs en stor simuleringsövning som pågår under 36 timmar. Länets åtta kommuner deltar i denna övning. Östhammars kommun ska som de övriga kommunerna öva sin krisledningsorganisation för att vara bättre rustat om en allvarlig samhällsstörning skulle inträffa.

 

Länsstyrelsen söker frivilliga som vill delta i evakueringsövning

Den 24 oktober genomförs en realistisk evakueringsövning av de boende på Gräsö i den inre beredskapszonen. Till denna del av övningen behövs frivilliga som kan delta. Kan du tänka dig att frivilligt medverka i evakueringsdelen som pågår från klockan 07:00 till cirka klockan 14:00 den 24 oktober?

Din insats och medverkan kan göra skillnaden för att få en så realistisk evakuering som möjligt.

Evakueringen innebär att du blir evakuerad till Öregrund och där avslutas övningen med fika samt kris- och samhällsinformation. Mer information om hur evakueringsövningen går till kommer du som anmäler intresse att få under september månad.

Målsättningen med övning Havsörn 2019 är att samhällets aktörer från centrala myndigheter till våra kommuner gemensamt förmår att skapa trygghet, upprätthålla säkerhet och stå för en verkningsfull hantering av samhällsstörningar i vardag, under kris och vid höjd beredskap. I första hand önskar vi frivilliga från den inre beredskapszonen, men är du intresserad av att delta i evakueringsövningen som frivillig även om du inte bor på Gräsö, är du självklart välkommen att anmäla ditt intresse.

 

Anmäl dig senast 12 juni

Vill du vara med? Sista dag för anmälan är 12 juni 2019. Genom att klicka här kommer du till anmälningsformuläret på länsstyrelsens hemsida. Där hittar du också kontaktuppgifter om du har några frågor om övningen.

Östhammars kommun kommer delta i en omfattande krisberedskapsövning 18 april 2019

Var sjätte år genomförs en stor kärnkraftsövning i Uppsala län där medverkande aktörer får öva på att hantera en allvarlig samhällsstörning. I år anordnas kärnkraftsövningen Havsörn 2019 av Länsstyrelsen Uppsala län.

Östhammars kommun är en av de 75 aktörer som kommer att delta i övningen, som pågår mellan den 16 oktober och 3 december. Under den perioden kommer fyra olika delmoment att genomföras, varav delövning två med simuleringsövning under 36 timmar är särskilt viktig. Samtliga aktörer kommer då att få hantera en simulerad kärnkraftsolycka på både central ledningsnivå och ute på fält.

− Det är viktigt att öva på att hantera olika samhällsstörningar. I dagsläget är vi duktiga på att starta vår krisberedskapsorganisation, samarbeta med andra aktörer i länet och kommunicera med allmänhet och media. Men vi vill fortsätta att utvecklas så det här är viktigt för oss, säger Jacob Spangenberg (C), ordförande i Kommunstyrelsen.

Här kan du läsa mer om kärnkraftsövningen Havsörn 2019:

Pressmeddelande - Länsstyrelsen Uppsala län

Artikel i UNT  

Påbörjad
1 oktober 2019
Senast uppdaterad
29 oktober 2019
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret
Viktiga datum
23-24 oktober

Kontakta oss

Lina Ahlén Svalbro Kundtjänstvägledare
Östhammar Direkt 
Tele: 0173-860 00
lina.ahlen.svalbro@osthammar.se