Gå till innehållet

Dokument

Svar på motion om modersmål 26 februari 2019

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrandet från barn- och utbildningsnämnden (bilaga 5).

Motion om koldioxidbudget 18 februari 2019

Motion om lokalt förbud mot tiggeri 23 januari 2019

Tiggeri bör förbjudas i Östhammars kommun då det inte är en lösning för EU-medborgare.

Motion om avskaffandet av förtur för nyanlända i den kommunala bostadskön 22 januari 2019

Sverigedemokraterna yrkar att kommunen upphör med att ge nyanlända förtur till Östhammarshems lägenheter.

Svar på motion Motion gällande bemanningen på brandstationen i Östhammar 17 december 2018

Besvarad motion angående bemanning på brandstationen i Östhammar.

Motion från Kristdemokraterna angående utökning av årskurs på Ekebyskolan 13 december 2018

Vi ser en ökning av antalet elever på Olandsskolan, vilket ger ett högre tryck på lärare och på lokaler.

Motion gällande beslut om policy 12 december 2018

Moderaterna anser att vid framtagande av olika styrdokument skall en bedömning av nytta ställas mot kostnad. Moderaterna anser vidare att ett policydokument som antas av Kommunfullmäktige skall föregås av ett beslut i Kommunfullmäktige. Det beslutet skall motivera varför policyn behövs och ange riktlinjer för framtagandet.

Motion om politiskt obunden barnombudsman 14 november 2018

Kommunens ansvar gäller inte enbart traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Kommunens styrelse och fullmäktige som ska se till att alla styrelser, nämnder och förvaltningar lever upp till det som står i barnkonventionen. Det borde vara en självklar tanke i Östhammars kommun att involvera barn och ungdomar i allt som rör dem, även i förslag på detaljplaner. Allt som rör vuxna rör även barn och unga, vilka är en remissgrupp som glöms bort.

Motion om förstelärare i trygghet och studiero 14 november 2018

Själva förutsättningen för goda studieresultat är att trygghet och studiero råder på varje skola. Det är inte endast traditionella skolämnen behöver förstelärare som visar vägen för sina ämneskollegor. Viktigast är att skolpliktiga barn kan gå till sina skolor och veta att skolan är en trygg plats och att där finns studiero.