Gå till innehållet

Vattenavstängning i Foghammar i Alunda, idag kl. 11-16.
Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Snesslinge 12:126

Planområdet omfattar ca 5,2 ha mark beläget i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Planens syfte är att möjliggöra för utveckling av bostäder i området samt reglera delar som naturmark.

Planförslaget var på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019.

Bygg- och miljönämnden fattade 2023-01-25 beslut om att handläggningen av ärendet återupptas när det är säkerställt att vatten och avlopp kan lösas med tillräcklig hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Se beslutet här: BMN-2021-3353_Protokollsutdrag BMN 2023-01-25_§ 13.pdf

Observera att utredningarna nedan är verktyg för att utreda lämpligheten av en detaljplan. Det innebär att utredningar kan göras för ett större geografiskt område eller delar av ett område än vad själva detaljplanen reglerar. Det är alltid plankartan som markerar det område som detaljplanen reglerar.

 

Publicerad
12 juli 2019
Senast uppdaterad
15 mars 2023
Typ
Detaljplaner och planarbete