Gå till innehållet

Motioner

Motion från Lars O Holmgren (BOA) om att skapa stimulanser för byggande av åretruntboende på landsbygden. 9 november 2021

Östhammars kommun har under en längre tid underlåtit att underhålla och vidareutveckla sitt kommunala VA-nät som resulterat i en situation där vi idag har byggstopp i flera av våra tätorter. Då kommunens mål är ”tillväxt” är den uppkomna
situationen allvarlig ur flera synpunkter, då det blir allt svårare att rekrytera personal till såväl privat som offentlig verksamhet, rörligheten på bostadsmarknaden försvåras ytterligare och möjligheten för fler att bosätta sig i vår kommun har för lång tid
framöver begränsats av kommunens oförmåga att tillse den VAberedskap som krävs i en ”tillväxtkommun”. Därför behöver kommunen under en övergångsperiod se på andra möjligheter för att möjliggöra för fler heltidsboende i vår kommun.

Lokalpartiet BoA yrkar:
Att kommunen utreder hur stimulanser för byggande på landsbygden kan utföras, som t ex ”gratis bygglov utanför planlagt område för fast boende”.

Att kommunen ser över sina taxor vad gäller boende på landsbygden. Det känns inte rimligt att bara själva bygglovet för en egen avloppsanläggning är ca 11.000:-, som dessutom enligt de nya riktlinjerna skall förnyas vart 20 år.

Att kommunen medverkar till småskalig samlad bebyggelse i andras regi på landsbygden.

Motion från Lars O Holmgren (BOA) gällande förslag till åtgärder för mer kvalitet och kontinuitet inom hemtjänsten 9 november 2021

Vi är mitt i en omorganisation av äldreomsorgen i Östhammars kommun som beslutades utan att alla kommunens folkvalda, d v s kommunfullmäktige tilläts påverka eller delta i beslutet. Inte heller den berörda personalen var informerade eller delaktiga i det som kallades "Trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun". Beslutet känns renodlat administrativt, med mindre inriktning på de redan kända huvudproblemen som är hög sjukfrånvaro, stress och hög personalomsättning. Vi ser det som bekymmersamt att kommunen genomför så pass genomgripande
omorganisationer utan hänsyn till det som egentligen borde adresseras och åtgärdas.

Lokalpartiet BoA yrkar:
att minuttaxan inom hemtjänsten läggs ner.
att ett nytt enkelt rakt taxesystem införs för mindre behov av administration, d v s resurserna transformeras från administration till omsorg.
att verksamheten själva får välja fordon för att passa verksamhetens behov.
att kontinuiteten är viktig även för brukarna inom hemtjänsten som skall vårdas av max fem personer eller ett team per vecka.

Motion från Fabian Sjöberg (M) om företags-snabben 10 september 2021

Företags-snabben: För en bättre och effektivare service för företagare

Efter att företagsservicen och företagsklimatet blivit en fråga som lämnats utanför majoritetens prioriteter, är det dags för en ändring på detta.
Östhammars kommun har bland de sämsta placeringarna i Sverige gällande kommunens service och bemötande mot företagare.

Där av yrkas att kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslutar att:
- Företags-snabben införs som en separat service för kommunens företagare, i enlighet med denna motions beskrivning.
- Budgetposten, för middagar, fika och galor, ”näringsbefrämjandeåtgärder” istället används till att finansiera Företags-snabben.