Gå till innehållet

Planer

Nytt granskningsförslag för översiktsplan 2023 8 juni 2023

Med anledning av större ändringar, som genomförst från tidigare granskningsperiod, samt en ny sittande politisk majoritet genomförs har ett nytt granskningsförslag tagits fram. För att säkra den demokratiska processen kommer översiktsplanen 2023 att genomgå ytterligare en granskningsperiod mellan den 9/6-30/8-2023.

Översiktsplan 2022 - Samrådshandling 11 februari 2022

Förslaget till ny översiktsplan har tagits fram av planenheten på sektor samhälle i samarbete och dialog med övriga sektorer inom kommunförvaltningen. Den kommuntäckande översiktsplanen spänner över flera tidshorisonter. Den ska fungera som stöd för detaljplaner, bygglov och andra tillstånd och beslut som rör kommunens utveckling direkt när den antas och har sikte på år 2040.

Vatten- och avloppsplan 22 december 2021

Med VA-planen vill kommunen skapa en långsiktigt hållbar plan för hur VA försörjningen, kommunal och enskild, ska utvecklas för att uppfylla nuvarande och framtida behov och krav.

Aktualitetsförklaring 2019 16 juli 2019

Aktualitetsförklaring 2019 antogs av kommunfullmäktige 2019-06-18 och beskriver delar av översiktsplanen som fortsatt är aktuella och delar som är i behov av revidering.