Gå till innehållet

Granskning av bokslut och årsredovisning 2018-12-31

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av granskningen utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Organisation
Revision
Publicerad
15 april 2019
Senast uppdaterad
25 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2019