Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Nedan hittar du information om Östhammars kommuns interna kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen, så kallad visselblåsarfunktion. Kanalen gäller för dig som arbetar för Östhammars kommun eller på annat sätt samverkar med kommunen ur arbetssynpunkt.

Vad innebär visselblåsning och visselblåsarlagen? 

Visselblåsning innebär att en person slår larm/rapporterar om oegentligheter och missförhållanden i en organistion. Det kan röra sig om till exempelvis mutor, jäv eller korruption. I slutet av år 2021 infördes en ny lag i svensk lagstiftning vid namn lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, vilken brukar kallas för "visselblåsarlagen". Lagen har sin bakgrund i EU:s visselblåsardirektiv och har som syfte att förstärka skyddet för personer som rapporterar om missförhållanden, än mer. Lagen innebär att visselblåsare inte får utsättas för motåtgärder från sin arbetsgivare eller chef samt innefattar krav på verksamheten att tillgodose att visselblåsare skyddas av sekretess vid rapportering. Med hänsyn till den nya lagen tillhandahåller Östhammars kommun en intern visselblåsarfunktion.

 

Viktigt att tänka på innan du rapporterar ditt ärende

Ärendet för rapportering ska vara av allmänintresse och beröra allvarliga avvikelser från lag och uppförandekod - såsom jäv, korruption, mutor eller misstanke om brott. Synpunkter som handlar om ledarskap eller arbetsmiljö räknas inte in som oegentligheter i visselblåsarlagens mening utan ska rapporteras på annat sätt. Den rekommenderade vägen är att antingen ta direktkontakt med chefen och framföra synpunkter till denne eller ta stöd av fackförbundet vars ombud kan göra detsamma. I de fall där detta inte kan tillämpas hänvisas till chefens chef. Även i dessa fall kan och får fackförbundet tas till hjälp.

 

Känner du dig osäker?

Är du osäker på om ditt ärende faller under visselblåsarlagen? Kontakta Lantero AB som handhåller Östhammars kommuns visselblåsarfunktion för att prata med en handläggare som hjälper dig i frågan. Du når Lantero på telefonnummer 020-899 433.

 

Vem har möjlighet att rapportera? 

Rapportering i Östhammars kommuns interna kanal för visselblåsning gäller för dig som: 

- har Östhammars kommun som arbetsgivare,

- gör en förfrågan om eller söker arbete av arbetsgivaren Östhammars kommun,

- söker eller utför volontärarbete för Östhammars kommun,

- söker eller fullgör praktik hos Östhammars kommun,

- är en person som står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning för Östhammars kommun, 

- är egenföretagare som söker eller utför uppdrag för Östhammars kommun,

- har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått ta del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

 

Vem har inte möjlighet att rapportera?

Det är inte alla som har möjlighet att rapportera i Östhammars kommuns interna kanal för missförhållanden på arbetsplatsen. För att rapportera ska man ha Östhammars kommun som arbetsgivare eller på annat sätt samverka med organisationen ur arbetssynpunkt. Visselblåsarlagen gäller endast för de som upplyser om missförhållanden av arbetsrelaterat sammanhang samt att ärendet behöver vara av allmänintresse. Dessa personkategorier har inte möjlighet att rapportera genom kanalen: elever, anhöriga, brukare, patienter, vårdnadshavare, förtroendevalda, medborgare i allmänhet med flera.

 

Så här rapporterar du i Östhammars kommuns interna visselblåsarfunktion

Enligt lag har du som visselblåsare möjlighet att rapportera ditt ärende på tre olika sätt: muntligt, skriftligt eller via ett fysiskt möte. Nedan visas kontaktuppgifter och hänvisningar för de olika rapporteringssätten. Vid rapportering får du själv välja om du vill vara anonym eller om du vill vara öppen mot handläggaren gällande din identitet. Om du väljer att vara anonym har du själv ansvar för att följa upp hur ärendet fortskrider. 

 

För muntlig rapportering 

Om du vill rapportera ditt ärende muntligt ringer du vår upphandlade partner Lantero AB där du får tala med en handläggare. Du kontaktar Lantero AB på telefonnummer: 020-899 433.

 

För skriftlig rapportering 

För att rapportera ditt ärende skriftligt använder du den digitala rapporteringstjänsten. Här fyller du i ett formulär med frågor avseende missförhållandet på arbetsplatsen. Här hittar du en e-learning guide för hur du rapporterar ditt ärende i den digitala rapporteringstjänsten. 

 

För rapportering via fysiskt möte

Om du hellre vill träffa en handläggare för att rapportera ditt ärende noterar du detta antingen i det digitala formuläret eller genom att ringa Lantero AB på telefonnummer 020-899 433 och be om ett möte med förtroendegruppen.

 

För rapportering till extern part 

Om du inte vill rapportera ditt ärende genom Östhammars kommuns interna kanal kan du rapportera via en extern kanal. De externa kanalerna är statliga myndigheter vilka har blivit utsedda av den svenska regeringen med ansvar att ta emot ärenden gällande missförhållanden på arbetsplatsen. Du hittar samtliga myndigheter i Guide: Östhammars kommuns interna kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen.

 

Så här går processen till

1. Du anmäler ditt ärende
 

2. En handläggare tar emot ditt ärende

 

3. Handläggaren undersöker ärendets relevans
Om ärendet inte anses falla under visselblåsarlagen avslutas ärendet och du får ett meddelande om att ärendet är nedlagt. Om ärendet anses falla under visselblåsarlagen öppnas en utredning.

 

4. Ditt ärende utreds
Nu tar ansvarig handläggare kontakt med dig för att eventuellt inhämta mer information kring ärendet. Detta kan ske genom rapporteringstjänstens dialogsystem, via telefon eller fysiskt möte.

- Om du har valt att inte vara anonym vid rapporteringen av ditt ärende får du en notis via e-mail om att handläggaren har skickat information till dig.
- Om du har valt att vara anonym har du vid uppstart av utredning fått en länk av Lantero AB som du använder för att se om du har fått någon ny information kring ärendet. Tänk på att om du har valt att vara anonym vid din rapportering har du ett eget ansvar för att gå in och se om det har inkommit uppdaterad information.

Efter att handläggaren vid behov har inhämtat mer information från dig, utreder denne ärendet. Här tar handläggaren kontakt med berörda parter samt informerar berörd nämnd.

 

5. Åtgärd och uppföljning
Utifrån det resultat som utredningen ger beslutar handläggaren om lämpliga åtgärder. Du som visselblåsare informeras om dessa beslutade åtgärder genom en uppföljning som skickas ut av handläggaren till dig inom tre månader (vid särskilda skäl gäller sex månader) efter att du har rapporterat in ditt ärende.

 

6. Ärendet avslutas
Efter att handläggaren har skickat en uppföljning till dig sparas ditt ärende som en rapport och diarieförs av Östhammars kommun.

 

7. Ärendet lagras
Rapporten/ärendet lagras av Östhammars kommun i minst två år innan det gallras i enlighet med kommunens gallringsplan. Om det skulle finnas känsliga uppgifter i rapporten maskas dessa, det vill säga uppgifterna ”osynliggörs” för att skydda visselblåsarens identitet. Detta skydd gäller även för de som har bistått visselblåsaren så som kollegor, skyddsombud med flera.

 

Hur fungerar Östhammars kommuns interna visselblåsarfunktion?

Östhammars kommuns interna kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen består av två delar: en rapporteringstjänst och en förtroendegrupp.

 

Rapporteringstjänst via Lantero AB

Rapporteringstjänsten tillhandahålls av företaget Lantero AB och är helt fristående från Östhammars kommuns verksamhet och system. När du anmäler ett ärende i rapporteringstjänsten har du möjlighet att välja att få notiser om ärendet via e-post. All information kopplad till ditt ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos Lantero. Däremot lagras det sekretessbelagda ärendet hos Östhammars kommun i minst två års tid innan det gallras i enlighet med kommunens gallringsplan.

 

Förtroendegrupp

Förtroendegruppen består av fyra stycken gruppmedlemmar verksamma inom Östhammars kommun. Förtroendegruppen är självständig och oberoende och har mandat att påbörja utredningar, besluta om åtgärder samt avsluta utredningar utan Östhammars kommuns påverkan eller godkännande.

Vid utredning har förtroendegruppen behörighet att söka efter information i relevanta system så som personalsystem, fakturahanteringssystem och liknande källor. Gruppen har även behörighet vid utredning att kontakta personer som anses vara delaktiga i ärendets uppkomst. Gruppen kan även med frihet besluta om åtgärder utifrån uppföljning av ärendet utan ett godkännande av Östhammars kommun i frågan. Från förtroendegruppen kan en polisanmälan göras om gruppens bedömning är att ett brott behöver utredas.

 

Möjlighet att anlita externa part

Om det skulle inkomma ett ärende som innebär jäv för någon av gruppmedlemmarna har gruppen möjlighet att överlåta utredningen till extern part. Gruppen har även möjlighet att överlåta en utredning till extern part utan anledning av jäv. 

 

Sekretess vid rapportering

Vid rapportering är uppgiftslämnaren alltid skyddad av sekretess, om man själv inte vill vara öppen med sin identitet. När du har rapporterat ditt ärende via den digitala rapporteringstjänsten kommer du att få återkoppling via rapporteringstjänsten som säkerställer din anonymitet.

 

Tillhörande dokument, länkar och mer information

Informationsguide: För mer information kring rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen har vi skapat en informationsguide vid namn Guide: Östhammars kommuns interna kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen. Ta gärna del av den innan du rapporterar ditt ärende. 

Tillhörande dokument: Här hittar du dokumentet Förslag till arbetsordning för handläggning av rapport om missförhållanden, så kallad visselblåsning.

Vill du rapportera in ett ärende?

Så här kan du rapportera in ditt ärende: 

Anmäl ditt ärende till vår digitala rapporteringstjänst, eller ring vår upphandlade partner Lantero på tfn. 020-899 433.

Vill du hellre ses i person? Kontakta Lantero AB genom det digitala formuläret eller ring på telefonnummer 020-899 433 och be om ett möte med förtroendegruppen.

Guider/Information

Guide- Östhammars kommuns interna kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen .pdf

E-learning guide - Så här rapporterar du ditt ärende i Östhammars kommuns digitala rapporteringstjänst

Känner du dig osäker?

Är du osäker på om ditt ärende faller under visselblåsarlagen? Då kan du kontakta Lantero och prata med en handläggare som hjälper dig med ditt ärende. Du når Lantero på telefonnummer 020-899 433. 

Mer information