Gå till innehållet

Du vet väl om att Östhammars kommun har en  visselblåsarfunktion?

Sedan 17 juli år 2022 finns en visselblåsarfunktion tillgänglig för dig som arbetar för Östhammars kommun eller på annat sätt samverkar med kommunen ur arbetssynpunkt.

I slutet av år 2021 infördes en ny lag i svensk lagstiftning vid namn "lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden". Denna lag kallas även för "visselblåsarlagen" då den skyddar personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen. Utifrån lagen tillhandahåller Östhammars kommun nu en intern kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen med förhoppning att fler ska känna sig trygga i att anmäla oegentligheter. Den interna kanalen är avsedd för att fånga upp allvarliga avvikelser från lag och uppförandekod såsom jäv, korruption eller mutor.

Kanalen gäller för:

  • personer med Östhammars kommun som arbetsgivare,

  • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete av arbetsgivaren Östhammars kommun,

  • personer som söker eller utför volontärarbete hos Östhammars kommun,

  • personer som söker eller fullgör praktik hos Östhammars kommun,

  • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning för Östhammars kommun, 

  • egenföretagare som söker eller utför uppdrag för Östhammars kommun,

  • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,

  • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller 

  • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Rapporteringstjänst och förtroendegrupp

Östhammars kommuns interna kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen består av två delar: en rapporteringstjänst och en förtroendegrupp. Rapporteringstjänsten tillhandahålls av företaget Lantero AB och är helt fristående från Östhammars kommuns verksamhet och system. När du anmäler ett ärende i rapporteringstjänsten har du möjlighet att välja att få notiser om ärendet via e-post. All information kopplad till ditt ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos Lantero. Det sekretessbelagda ärendet lagras sedan hos Östhammars kommun i minst två års tid innan det gallras i enlighet med kommunens gallringsplan.

Den andra delen av Östhammars kommuns interna kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen är en förtroendegrupp. Gruppen består av fyra stycken gruppmedlemmar verksamma inom Östhammars kommun. Förtroendegruppen är självständig och oberoende och har mandat att påbörja utredningar, besluta om åtgärder samt avsluta utredningar utan Östhammars kommuns påverkan eller godkännande. Vid utredning har förtroendegruppen behörighet att söka efter information i relevanta system så som personalsystem, fakturahanteringssystem och liknande källor. Gruppen har även behörighet vid utredning att kontakta personer som anses vara delaktiga i ärendets uppkomst. Gruppen kan även med frihet besluta om åtgärder utifrån uppföljning av ärendet utan ett godkännande av Östhammars kommun i frågan. Från förtroendegruppen kan en polisanmälan göras om gruppens bedömning är att ett brott behöver utredas. Om det skulle inkomma ett ärende som innebär jäv för någon av gruppmedlemmarna har gruppen möjlighet att överlåta utredningen till extern part. Gruppen har även möjlighet att överlåta en utredning till extern part utan anledning av jäv. 

Läs mer

Läs mer om Östhammars kommuns interna kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen här. 

Mer information

Här hittar du lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden i sin helhet. 

Publicerad
8 september 2022
Senast uppdaterad
8 september 2022
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd