Gå till innehållet

Program Alunda

Sommaren 2021 beslutade kommunfullmäktige om ”Mål för utvecklingen i Alunda”. I beslutet anges ambitionen att Alunda ska växa med 1000 nya invånare till år 2035. Arbetet med att forma kommunens arbetssätt för utvecklingen har varit på gång ett tag, men nu har ramarna för arbetet satts i det som vi kallar ”Program Alunda”. Vi har ställt några frågor till programledaren, Frida Olofsson (konsult från Svefa), för att få en bild vad det är som ska ske.

Vad är Program Alunda?

- Program Alunda är ett samordningsprogram för kommunens insatser och ska fungera som ett paraply för den utveckling som ska ske på orten. Detta innebär att programmet kan ses som ett komplement/stöd till linjearbetet, ett forum för samordning. Om en ny förskola ska byggas så berör det inte bara förskoleverksamheten, utan det kan behövas en ny detaljplan, eventuellt köpas in mark eller liknande. Då behöver detta samordnas och synkas.

Det finns ett förslag på programdirektiv för Program Alunda som förklarar arbetssättet och sätter ramarna för beslutsgångar mm. Detta kommer gå upp för beslut in om kort i den styrgrupp som tillsatts för programmet.

 

Vem jobbar med Program Alunda?

- Programägare är kommundirektören, men det löpande arbetet drivs av en arbetsgrupp från främst Sektor samhälle. Arbetsgruppen innehåller resurser inom detaljplanering, fastighetsutveckling, lokalförsörjning, offentlig miljö, kommunikation och ekonomi. Tanken är att samla en bred kompetens inom samhällsplanering för att fånga upp frågor från olika områden.

Under arbetets gång kommer gruppen även att involvera andra medarbetare som har efterfrågad kompetens.

 

Varför utveckla Alunda?

- Med närhet till både storstad och kust, samt med sitt strategiska pendlingsläge har orten goda tillväxtförutsättningar. Östhammars kommun har investerat i såväl kapacitetshöjande insatser i det kommunala VA-systemet, som i en planberedskap för både verksamheter och bostäder för att möjliggöra utveckling.  

Kommunen vill också utveckla sitt interna arbetssätt för att agera mer som en sammanhållen aktör i samhällsbyggnadsprocessen. Utvecklingen i Alunda är därför ett bra tillfälle för lärande.

 

Vad jobbar ni med just nu?

- Alundaborna har ett stort engagemang i sin ort, och har länge lyft behovet av en utveckling av centrum. Detta synliggjordes inte minst när kommunen skickade ut en enkät för att få reda på vad Alundaborna anser om orten, och vad som är viktigt för dem. Utifrån detta resultat inleddes ett planeringsarbete för Alunda centrum. Arbetet ska resultera i en vision som tas fram i samarbete med de lokala aktörerna och invånarna. Denna ska sedan landa i en handlingsplan för fysiska insatser i centrum.

Samtidigt pågår genomförandet av detaljplanen för Prästgårdshöjden. Kommunen projekterar just nu för gator samt är i startgroparna för att sälja kvartersmark.

 

Nåt annat du vill tillägga?

- Det låter tråkigt, men det är många interna processer som behöver finslipas. Sen är samhällsutveckling ingen quick-fix utan ett ständigt pågående arbete.

 

 

Följ det löpande arbetet inom Program Alunda här: www.osthammar.se/alunda

Publicerad
15 mars 2023
Senast uppdaterad
15 mars 2023
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadskontoret