Gå till innehållet

Vattenavstängning i delar av centrala Östhammar, måndag kl. 9-11. Mer information och vilka gator som berörs finns på Gästrike Vatten´s webbplats

Personlig assistans

1. För vem

Du kan beviljas personlig assistans om du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning som gör att du behöver hjälp under stora delar av dygnet. Till exempel med grundläggande behov som att klä på dig, äta, sköta din hygien eller att tala med andra. Även med andra personliga behov som till exempel ledsadning till fritidsaktiviteter mm.

Har du fyllt 65 år kan du inte få personlig assistans.

2. Val av personlig assistans

Du kan själv välja vem som ska vara utförare. Det kan vara kommunen, ett privat företag eller ett kooperativ. Du kan även själv vara arbetsgivare för dina assistenter.

På Inspektionen för vård och omsorgs hemsida  kan du söka vilka privata företag eller kooperativ som finns registrerade som assistansanordnare.

3. Kommunen som assistansanordnare

Du kan välja Östhammars kommun som assistansanordnare om du fått beslut om hjälp av personlig assistent, assistansersättning från Försäkringskassan eller ekonomiskt stöd enligt LSS från kommunen.  

Du som anlitar kommunen som assistansanordnare har inflytande över vem som anställs som din assistent samt när och hur assistansen ska utföras.

Personalen motiverar dig till att göra egna val för att själv bestämma över din vardag. Personalen arbetar utifrån socialnämndens värdegrund. Det innebär att din kontakt med vår verksamhet ska kännetecknas av trygghet, meningsfullhet och värdighet.

Kontaktperson

Petra Skog Gjerdingen

4. Hur begär jag personlig assistans?

Du eller den person som företräder dig fyller i blanketten Begäran om insats enligt LSS eller kontaktar biståndshandläggare på telefon 0173-86 000.

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan med dina grundläggande behov kan du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan.

5. Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut?

Efter att du har ansökt om insatser ska du bli kontaktad av en biståndshandläggare.

Det är biståndshandläggaren som utreder dina behov och beslutar om du har rätt till insatser. Biståndshandläggaren utreder ansökan skyndsamt, om det saknas information som behövs för att komma
till beslut kan handläggningstiden ta längre tid.

6. Överklaga beslut

Om du får ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga ditt beslut. Överklagan måste du göra skriftligen inom tre veckor från att du har fått ditt beslut. I samband med ditt beslut får du information om hur ska göra om du vill överklaga. För mer information kan du kontakta biståndshandläggare.

7. Sjuklönekostnader externa utförare

Kommunens skyldighet till ekonomisk ersättning för sjuklön eller vikarieanskaffning vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro vid extern utförare av assistansersättning från försäkringskassan

Schablonbeloppet för assistansersättning som utbetalas av Försäkringskassan täcker inte kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk. Kommunens sektor omsorg ansvarar för att assistansanordnaren ersätts för merkostnaden för sjuklön motsvarande kostnaden för sjuklön till ordinarie personlig assistent. Förutsättningen är dock att vikarie har anlitats, det vill säga att assistans faktiskt har utförts.

Det ekonomiska stödet måste den enskilde själv, eller någon av dennes företrädare eller utsedd person genom fullmakt skicka in en begäran om i samband med att ordinarie personlig assistent är sjuk.

Begäran hanteras genom en utredning av kommunens utredningsadministratör som fattar ett beslut om rätt till det ekonomiska stödet, enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Begäran görs för varje tillfälle och beslut kan överklagas.

Har assistansanordnaren ingen egen vikarie ska kommunen försörja med vikarier.