Gå till innehållet

Grundskoladialog 2016-2017

Under vintern 2016-2017 åker Barn och utbildningsnämnden och Barn och utbildningsförvaltningen ut till grundskolor i kommunen för att prata om aktuella ämnen på varje ort.

En plan för skolans lokaler växer fram 5 juni 2017

Prognoser från Statistiska Centralbyrån och Barn- och utbildningsförvaltningen visar på en ökning av antalet elever i skolorna i Östhammars kommun. Nu vill Barn- och utbildningsförvaltningen ta ett helhetsgrepp om hur grundskolans och förskolornas lokaler ska utvecklas.

- Just nu har vi nästan exakt lika många platser i grundskolan som vi har elever, problemet är att de inte finns på ”rätt” orter och att antalet elever kommer att öka på de orter där vi har brist på platser, säger Sara Ersund, kontorschef på Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Det finns idag inte någon kommunövergripande plan för hur lokalerna ska användas och utvecklas framöver men en sådan plan har efterfrågats av både förtroendevalda och allmänheten. Ett första steg i arbetet har varit att ta fram prognoser för hur antalet elever kommer att förändras på varje ort i kommunen. 

- Vi har gjort två uppsättningar av prognoser, en där vi räknar med ett genomsnitt av antalet födda de senaste fem åren och en där vi räknat med större tillväxt på de olika orterna bland annat utifrån var det planeras att byggas, berättar Elisabeth Lindkvist, som är fastighetsansvarig på barn- och utbildningsförvaltningen. 

I prognosen utan tillväxt ökar antalet elever i grundskolan från dagens 2286 elever till 2349 elever om fem år och till 2414 elever om tio år. Men i prognosen med tillväxt är siffran om tio år 2635 elever. Särskilt i Alunda och Österbybruk är risken stor för att grundskolorna redan om några år har för få platser. 

- Frågan om en plan för skolans lokaler kommer att tas upp av barn- och utbildningsnämnden 15 juni då vi också hoppas att vi ska ha mer information om vilka olika alternativ som finns framåt, säger Sara Ersund. 

Flyttat bibliotek ger 100 nya platser på Österbyskolan 31 maj 2017

Folk- och skolbiblioteket, som ligger i samma lokaler som Österbyskolan, flyttas till gamla skolan i Österbybruk. Det frigör plats för tre eller fyra nya klassrum och 100 nya platser för elever.

Det var vid ett öppet möte med runt 40 deltagare på Österbyskolan på måndagskvällen som barn- och utbildningsförvaltningen la fram sitt förslag om hur platsbristen på Österbyskolan kan lösas. 

- Med den här förändringen löser vi problemet i Österbybruk den närmaste tiden. Skulle antalet födda ökas framöver eller om inflyttningen ökar så får vi titta på att eventuellt bygga till eller bygga om, säger Lisbeth Bodén, chef för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Fler elever kommer också att innebära att lekytan vid skolan behöver ökas. Matsalen å andra sidan behöver inte expanderas enligt Lisbeth Bodén. 

- Vi lämnar det här förslaget vidare till tekniska förvaltningen nu som kollar vidare på vad det kommer att kosta. Förhoppningen är att vi ska kunna börja använda de nya klassrummen till höstterminen 2018, säger Lisbeth Bodén. 

Deltagarrekord på grundskoladialog i Österbybruk 14 mars 2017

Ett hundratal deltagare var på plats i Österbybruk på måndagskvällen för att prata om hur Österbyskolans lokaler bäst kan användas med tanke på det ökande elevantalet.

Först ut var Annika Kindvall, rektor på Österbyskolan, som berättade om hur skolan är organiserad idag och var de olika delarna av verksamheten håller till i skolbyggnaden. Hon redovisade också antalet elever i varje stadie: 

 • 138 elever i förskolan
 • 158 i lågstadiet
 • 112 i mellanstadiet
 • 69 i högstadiet
 • Totalt 339 elever

Enligt Annika Kindvall visar prognosen för antalet elever på Österbyskolan framåt att antalet kommer att stiga till 406 elever 2023. Idag är skolan anpassad för 350 elever.

Hur lokalerna på Österbyskolan kan användas på bästa sätt anpassat utifrån detta växande elevantal var fokus för kvällens dialog.

De tankar och förslag som kom upp i diskussionen skrevs ned på stora papper som samlades in vid diskussionens slut. Allt material kommer att sammanställas och analyseras i efterhand, men en snabb sammanställning gjordes redan på plats:

 • Flytta biblioteket till t.ex. gamla skolan
 • Egna lokaler till fritids
 • Renovera gamla skolan
 • Skiftgång
 • Musikundervisning i gamla skolan
 • Använd bibliotekets lokaler
 • Bygga ovanpå biblioteket
 • Bygga ny våning ovanpå NO-längan
 • Kan matsalen användas till något?
 • Använd gamla gymnastiksalen mer, t.ex. förskoleklass
 • Köp tillbaka Film och Morkarla skola och öppna åter
 • Använd gula längan (gamla mellanstadiet) vid sporthallen, till t.ex. F2 och fritids
 • Kyrkans Hus kan användas som fritids
 • Flytta Kulturskolan – skapa ”Kulturhus” i gamla skolan tillsammans med bibliotek
 • Använd gamla skolan till förskoleklass eller fritids
 • Ta paviljong i bruk – t.ex. till mjukstart för förskoleklass
 • Se över lokalanvändningen i cafeteria, matsal, expedition. Flytta ut någon verksamhet till barack?
 • 2-lärarsystem på högstadiet - öppnare lokaler och större ytor
 • Fritids, förskoleklass och elevhälsan flyttar till gamla skolan
 • Använd ”tomma” klassrum – se över schemaläggning
 • Lärarrummet kan flytta in på expeditionen
 • Använda andra skolors utrymmen för vissa ämnen – t.ex. HK i Gimo en dag i veckan
 • Bygga ut skolan, finns tidigare förslag
 • Ämnesklassrum i högstadiet, typ Morkarla
 • Modiga/kloka politiker
 • Bygga ny matsal
 • Använd gamla gymnastiksalen, t.ex. till matsal
 • Öppna ytterligare lågstadie i Film och Morkarla
 • Se över lokalanvändningen av NO-salar
 • Bygga ett loft invändigt i cafeterian
 • Använd utemiljön till undervisning - utomhuspedagogik
 • Gör det lättare att vara flexibel vid val av skola med hjälp av busskort
 • Riv lilla gympasalen – bygg matsal + ny gympasal
 • Hyr Films skola
 • Mindre grupper – mindre klassrum
 • Se över utemiljön och lekytor – behöver också utökas med fler barn
 • Högstadiet börja senare på dagen – samutnyttjande gemensamma lokaler - gymnastik, musik, slöjd.
 • Ny schemaläggning
 • 3 terminer per läsår
 • Undervisning via Skype, Facetime
 • Större klasser och schematäckning
 • Våga SATSA på Österbyskolan!
 • Bygg ”Atrium” i centrum av skolgården med glastak och nytt café
 • Använd cafeterian till salar
 • Finns källarlokaler att utnyttja? T.ex. musikundervisning
 • Bygg även en övervåning på F-3-byggnaden
 • Unkan? Biblioteket där eller i centrum?
 • Mer idrott – skapar luckor i schemat

Växtvärk fokus för dialog i Alunda 14 februari 2017

Alunda växer och så även antalet elever i skolan. För Olandsskolan och Ekebyskolan innebär det nya utmaningar, som var fokus för måndagens grundskoladialog med vårdnadshavare, förtroendevalda och tjänstemän.

Rektor Michael Greifeneder satte igång kvällen med att berätta om det förändringsarbete som görs på skolan och om förutsättningarna på skolan vad gäller elever och platser:

 • 523 elever i klasser F-9
 • 600 platser, med kulturskolans lokaler (60 platser) som tagits i bruk i år för förskoleklassen

Siffror framtagna av Barn och utbildningsförvaltningen visar att antalet elever kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Uppgifter ur folkbokföringen visar att redan 2025 kan antalet elever vara runt 580 st. Och skulle Alunda växa ytterligare kan siffran bli ännu högre. 

Hur lokalerna på Olandsskolan kan användas på bästa sätt anpassat utifrån detta växande elevantal var fokus för kvällens dialog.

De tankar och förslag som kom upp i diskussionen skrevs ned på stora papper som samlades in vid diskussionens slut. Allt material kommer att sammanställas och analyseras i efterhand, men en snabb sammanställning gjordes redan på plats:

 • Skolan består idag av många små rum och grupprum – kan de små rummen slås ihop till större?
 • Det finns behov av större stängda rum med dörr, inte ”genomgångsrum” som idag
 • Bygg en flygel från huvudbyggnaden
 • Höja skolan en våning
 • Gå i skift i skolan fm./em.
 • Olika stora årskurser kräver flexibla lokaler
 • Viktigt med plats för kläder, ombyte osv.
 • Fritids – eget hus?
 • Positivt idag med fritids ”små rum” med aktiviteter
 • Positivt idag med förskoleklass i D-huset, eleverna slussas in i skolan/fritids
 • Utnyttjas hemklassrummen?
 • Säkerhet, brand, ventilation
 • Behov av större rum
 • Utnyttja de öppna landskapen
 • Fritids vill kunna påverka var i lokalerna man ska bedriva verksamhet.
 • Kan man organisera så att fritidselever byter klassrum från fritids/skola
 • Omorganisera stadier? F-3, 4-6 och 7-9
 • Utnyttja/erbjuda Ekeby skola bättre. Ekeby skola rymmer 100 elever
 • Bygga om lokalerna
 • Mer personal
 • Källaren kan användas till fritids eller annan undervisning
 • Just nu är kapprummen väldigt trånga på vissa ställen och väldigt stora på andra
 • Lärandet måste vara roligt och locka till nyfikenhet. Lärandet är det viktigaste!
 • Grupprum och personaltäthet är en förutsättning för individualisering
 • Arbetslagens arbete/samarbete centralt

Många bra förslag i Öregrund 17 januari 2017

Grundskoladialogen i Öregrund gav många nya idéer och förslag om hur övergången från årskurs 6 i Öregrund till årskurs 7 på den nya skolan i Östhammar ska bli så bra som möjligt.

Håkan Blom, rektor på Frösåkersskolan, satte igång kvällen med en redogörelse om den nya skolan i Östhammar. Han berättade bland annat om de besök som gjorts på andra skolor för att hitta bra exempel och bra lösningar. Ett särskilt intressant exempel som lyftes är Glömstaskolan i Huddinge. 

Efter presentationen om den nya skolan i Östhammar satte diskussionen om kvällens ämne igång: Vad är viktigt att tänka på för att övergången för eleverna i åk 6 på Öregrunds skola till Nya Skolan i Östhammar ska bli så bra som möjligt? I den nya skolan i Östhammar kommer de flesta eleverna att ha gått på skolan redan från årskurs 4, vilket skulle kunna göra det svårare för eleverna från Öregrund att komma in i gruppen. 

I diskussionen deltog ett tjugotal vårdnadshavare och intresserade från allmänheten, personal från barn- och utbildningsförvaltningen och förtroendevalda politiker från barn- och utbildningsnämnden.

De tankar och förslag som kom upp i diskussionen skrevs ned på stora papper som samlades in vid diskussionens slut. Allt material kommer att sammanställas och analyseras i efterhand, men en snabb sammanställning gjordes redan på plats:

 • Nya grupperingar och klasser fr.o.m. årskurs 7
 • Utökat samarbete mellan rektorer, pedagoger och elever på Öregrunds skola och Nya Skolan
 • Många tidiga kontakter, både mellan elever och lärare
 • Träffas i Öregrund under lugnare former
 • Göra mer av ”stadiebytardagen”, t.ex. stadiebytarvecka?
 • Gemensamma temadagar, t.ex. ”lära-känna-dagar”
 • Trygghet på bussen A och O
 • Ingen skillnad för 6orna från Öregrund/Gräsö att åka till Frösan, skillnaden ligger hos elever i Östhammar
 • Digitalisering: liknande förutsättningar? Elever vana med elevdator? Viktigt att tekniken fungerar på Nya Skolan.
 • Nya grupper – gruppsykologi
 • Lärare och elever från Nya Skolan kan även åka till Öregrunds skola i inskolningsprocessen. T.ex. elevambassadör som besöker Öregrund.
 • Bättre kommunikation och överlämningar gällande regler, särskilda behov m.m. samt uppföljning av det.
 • Viktigt med gemensam elevhälsa i övergången. Viktigt att elevhälsan lär känna barnen tidigt.
 • Bra att elever åker en gång i veckan till Nya Skolan i åk 6. Viktigt att då få eget skåp/fast punkt på plats – lär känna skolan och får trygghet. Bibehåll den mjukstarten i årskurs 6 och kanske vidareutveckla och utöka den. Om möjligt kanske gruppindelningar i t.ex. hemkunskap med blivande klasskamrater.
 • Skapa nya konstellationer i 7an, nytt för alla. Viktigt med integration.
 • Vad behöver våra 7or ha med sig? Rutiner, arbetssätt, grundkunskaper, IKT-kunskap etc.…
 • Röd tråd i pedagogiken mellan Öregrund och Nya Skolan. Samarbete kollegialt.
 • Grundlig info inför skolstart i åk 6 och inför åk 7
 • Bibehålla de relationer och ämnen man redan har på Frösan i åk 6
 • Lärarna behöver träffas mer för samtal om metoder, pedagogik, förväntningar, särskilda behov, regler och rutiner
 • Elevdemokrati – inflytande redan innan man flyttar över till Nya Skolan. Ta tillvara på elevernas erfarenheter (bra/dåliga) av skolbyten
 • Stabil lärararkår som vill vara kvar och inte flyttar på sig
 • Samarbete rektorer och pedagoger viktigt
 • Lyssna på eleverna inför eventuell splittring, ge möjlighet att önska.
 • Skapa likvärdighet – ge samma förutsättningar för alla elever
 • Viktigt med information åt alla håll – Unikum. Bra verktyg också för överlämningen.
 • Varning för att utforma lokalerna för starkt kring en pedagogisk idé
 • Skolgården viktig även för äldre barn. Viktig att utemiljöer även de är pedagogiska. Locka till fysisk aktivitet ute. Eventuellt djur i utemiljön?
 • Myt kring Öregrunds dåliga resultat måste krossas
 • Gemensamma evenemang, t.ex. idrottsdagar, musikevenemang
 • Öppet hus i Östhammar
 • Elevråd och samråd skolorna emellan
 • Fadderverksamhet
 • Insyn är viktigt för alla parter
 • Handlingsplan – tidsbestämd
 • Specialpedagoger som följer eleverna

Utvärdering av grundskoladialog Östhammar 9 januari 2017

21 november förra året träffades vårdnadshavare, förtroendevalda och tjänstemän i Frösåkersskolans matsal för att prata om Frösåkersskolans framtid. Här kommer vår sammanfattning och våra slutsatser efter att vi utvärderat det som sades på mötet.

Vi tar med oss de synpunkter som framkom under dialogmötet, tillsammans med synpunkter från andra intressegrupper, till kommande diskussioner i den pedagogiska referensgruppen (i den pedagogiska referensgruppen ingår rektorer, lärare, politiker och fackliga representanter).

Under våren kommer vi ha ytterligare dialogmöten med frågor som utgår från det aktuella läget.

Aktuell information kommer kontinuerligt att läggas ut på kommunens hemsida: www.osthammar.se/nyafrosan

Prioriterade frågor för det fortsatta arbetet med nya Frösåkersskolan, utifrån skoldialogen:

 • Trygghet
 • Flexibilitet, inte bygga fast oss i en lösning
 • Kreativa lärmiljöer, inne och ute
 • Rum för möten
 • Koppling skola – fritid, ungdomsgår och fritids. Lokaler öppna för andra användningsområden och verksamheter

Följande synpunkter/frågor från skoldialogen omfattas inte av projektet/kommer inte att genomföras:

 • Ny sporthall i anslutning till skolan
 • Större skola än för 650 elever (politiskt beslut) 

Lyckad grundskoladialog i Gimo 6 december 2016

Det blev en intressant och givande diskussion på måndagskvällen med ett 20-tal deltagande från allmänheten om hur årskurserna ska organiseras i Gimo.

Först ut var Johan Mattsson, rektor på Vallonskolan i Gimo, som berättade hur det ser ut på skolorna i Gimo idag och hur det skiljer sig från läroplanens indelning i stadier.

I Gimo finns det plats för runt 650 elever på Vreta-, Vallon- och Hammarskolan och idag bara runt 440 elever. På Vallonskolan går årskurs 6-9, på Hammarskolan årskurs 3-5 och på Vretaskolan finns förskoleklass och årskurs 1-2. 

Efter det blev det dags för diskussion runt mindre bord med politiker och tjänstemän utspridda bland deltagarna. De tankar och förslag som kom upp i diskussionen skrevs ned på stora papper som samlades in vid diskussionens slut.

Allt material kommer i efterhand att sammanställas, analyseras, kommuniceras och användas i det fortsatta arbetet med den nya skolorganisationen.  Men en snabb sammanställning gjordes också på plats av de förslag som tagits upp för att skapa en bra lärandemiljö: 

 • Mindre klasser
 • Utemiljö viktig
 • Närvarande rektor på 7-9
 • Viktigt med nationella prov, att det stämmer med Lgr11
 • Finns det lokaler på Bruks?
 • Bra miljöer för lärare
 • Trygghet och bra utemiljöer för de högre årskurserna också
 • Alla blir sedda – bättre arbetsmiljö
 • Samma undervisning F-9 = röd tråd. Samma lärare, kollegialt
 • Övergångar viktiga
 • Rektors roll viktig
 • Elevhälsan viktig
 • Eleven i centrum
 • Studiero
 • En rektor för Vallon och Vreta. En rektor Hammar
 • Ungdomsgård, fritidsklubb och läxhjälp på Vreta/Vallon
 • Idrott och sporthallar får inte glömmas bort

Det kom även fram flera förslag på hur årskurserna skulle kunna organiseras:

 • F-3 på Hammar, 4-6 på Vreta, 7-9 Vallon
 • F-3 på Vreta + fritids på Vallon, 4-6 Hammar, 7-9 Vallon
 • En F-9 skola
 • Särskola till Vallon, 1-6 på Hammar
 • F-3 Vreta, 4-6 Vallon, 7-9 Vallon
 • F-3 Vreta, F-6 Hammar, 7-9 Vallon

Pigg dialog om Nya Frösan 22 november 2016

Ett tjugotal vårdnadshavare och intresserade möte på måndagskvällen personal från barn- och utbildningsförvaltningen och förtroendevalda från barn- och utbildningsnämnden för att prata om nya frösan.

Kvällen inleddes med att Håkan Blom, rektor på Frösåkersskolan, och Lasse Karlsson, från tekniska förvaltningen, berättade om arbetet som gjorts i projektet hittills och hur arbetet kommer att göras framåt. Sedan blev det dags för fika och diskussion i mindre grupper på frågan om hur vi kan göra så bra lärandemiljöer som möjligt på nya Frösan. 

I diskussionen deltog ett tjugotal vårdnadshavare och intresserade från allmänheten och personal från barn- och utbildningsförvaltningen samt lärare och rektorer från skolan och förtroendevalda politiker från barn- och utbildningsnämnden.

De tankar och förslag som kom upp i diskussionen skrevs sedan ned på stora papper som samlades in vid diskussionens slut. Allt material kommer i efterhand att sammanställas, analyseras, kommuniceras och användas i det fortsatta arbetet med nya Frösan.  Men en snabb sammanställning gjordes också på plats av de förslag som tagits upp för att skapa en bra lärandemiljö: 

 • Flexibilitet
 • Bra ljudmiljö och akustik
 • Arbetsmiljö för personal och elever
 • Utemiljö kreativ och inbjudande
 • Hållbarhet i byggnationen
 • Byggnaden underordnad pedagogiken
 • Trygghet
 • Säkerhet/yttre hot
 • Trafiksäkerhet och bra trafikflöden
 • Ljus
 • Ventilation
 • Färger
 • Kreativa lärmiljöer, lustskapande, motiverande
 • Rum för olika arbetssätt och åldrar
 • Gemensamma ytor för elever och vuxna
 • Rum för möten
 • Tillgänglighet
 • Behovsanpassat både fysiskt och psykiskt
 • Storleksmässigt rätt projekterad? Tillräckligt utrymme?
 • Stadieindelning
 • Pedagogernas delaktighet
 • Hur ska vi få med pedagogerna på det nya arbetssättet?
 • Mångfald
 • Digitalt anpassad skola
 • En skola rustad för framtiden
 • Koppling fritid-skola, ungdomsgård och fritids
 • Lokaler öppna för andra användningsområden och verksamheter
 • Lärmiljö under byggtiden
 • Väl utrustade lokaler
 • Elevhälsopersonal och fritidspersonal delaktiga i referensgrupp
 • Ny sporthall?
 • Möjligheter till utbyggnad
 • Flexibel inredning
 • Vi-känsla och gemenskap
 • Synliga lärare
 • Goda relationer
 • Skapa en mötesplats där både elever och personal VILL vistas

Kom och prata grundskola med oss! 2 november 2016

Under vintern åker vi ut till grundskolorna i kommunen för att träffa dig som har barn i grundskolan eller barn som snart ska börja grundskolan. På varje ort kommer vi att prata om frågor som är aktuella för dig och dina barn.

Dina idéer, förslag och synpunkter är viktiga för utvecklingen av våra skolor. Representanter från Barn- och utbildningsnämnden och Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att vara på plats vid alla möten för att lyssna, diskutera och svara på frågor.

Varje möte kommer att ha ett huvudämne som vi ägnar en stor del av tiden till men det kommer även att finnas tid till frågor och diskussion om andra ämnen.

Du kan följa dialogen och se det senaste på osthammar.se/skoldialog1617

 • Östhammar 21 november 2016 kl. 1830
  Plats: Frösåkersskolan, matsalen
  Huvudämne: Nya Frösan
 • Gimo 5 december 2016 kl. 1830
  Plats: Hammarskolan, matsalen
  Huvudämne: Hur ska årskurserna organiseras?
 • Öregrund 16 januari 2017 kl. 1830
  Plats: Öregrunds skola, matsalen
  Huvudämne: Öregrunds skola och Frösåkersskolan
 • Alunda 13 februari 2017 kl. 1830
  Plats: Olandsskolan, matsalen
  Huvudämne: Platsbristen på Olandsskolan
 • Österbybruk 13 mars 2017 kl. 1830
  Plats: Österbyskolan, matsalen
  Huvudämne: Platsbristen på Österbyskolan
Påbörjad
2 november 2016
Senast uppdaterad
5 juni 2017
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningskontoret
Viktiga datum
Nästa grundskoladialog är i Österbybruk på Österbyskolan den 13 mars kl. 1830

Kontakta oss

Barn- och utbildningsförvaltning 
barn-o.utb.namnden@osthammar.se