Gå till innehållet

Dokument

Styrmodell för Östhammars kommun 10 maj 2021

Detta styrdokument beskriver övergripande hur kommunen leds och styrs, hur arbetet planeras och följs upp samt hur insatser och ansvar fördelas mellan förtroendevalda politiker och de olika förvaltningsorganisationerna.

Digitaliseringsstrategi för samverkanskommunerna 5 maj 2021

Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och Älvkarleby. Denna digitaliseringsstrategi har tagits fram för att i samverkan ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Den är likalydande för alla fem samverkanskommuner och antas av respektive kommunfullmäktige.

Riktlinjer för upphandling i Östhammars kommun inklusive direktupphandling 9 maj 2018

Kommunfullmäktige antog 2021-04-27 en inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun. Denna riktlinje beskriver hur Östhammars kommuns nämnder och verksamheter ska genomföra upphandlingar och avrop samt direktupphandlingar i enlighet med kommunens policy.

Ersätter tidigare version Riktlinjer KS-2017-6.