Gå till innehållet

Dokument

Inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun 21 september 2021

Syftet med denna policy är att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges prioriterade mål (kommunens mål) såväl som de nationella inköpsstrategiska målen. Upphandling som ett strategiskt verktyg ska bidra till att kommunens ekonomiska resurser nyttjas effektivt.

Kommunikationspolicy 5 maj 2017

Policyn gäller för hela kommunens information och kommunikation.

Ledarpolicy 11 maj 2018

I ledarpolicyn uttrycks förväntningarna på ledare i förhållande till kommunens vision och de mål vi vill nå.

Policy för hållbar utveckling 27 november 2018

Policy för hållbar utveckling i Östhammars kommun. I oktober 2016 antog kommunfullmäktige policy för hållbar utveckling (Dnr KS- 2014-373). Denna policy omfattade då endast ekologisk hållbarhet. I samband med nytt antagandet har kompletteringar av policydokument gällande inriktning på social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.