Gå till innehållet

Bostäder inom Albertina NO

Detaljplan för bostäder inom Albertina NO, gällande fastigheterna Marma 1:68 och 1:69, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 20 mars 2013 och vunnit laga kraft den 22 april 2013.

Syftet med en ny detaljplan för fastigheterna Marma 1:68 och 1:69 är i första hand att anvisa byggrätt för en ny carport i nordöstra delen av fastigheten Marma 1:68. För att inte splittra upp den planlagda delen av Alunda tätort i alltför många små detaljplaner har hela kvarteret tagits in i det aktuella planområdet, varmed hela den gällande detaljplanen ersätts av en ny.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
3 augusti 2016
Senast uppdaterad
3 augusti 2016
Typ
Detaljplan