Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Småindustri- och handelsområde i Foghammar, Alunda

Förslag till detaljplan för fastigheterna Foghammar 29:9 m.fl, Östhammars kommun, Uppsala län. Detaljplanen antogs 27 september 2016 och vann laga kraft 26 oktober 2016.

Detaljplanen berör ett befintligt område för småindustri i Foghammarsområdet i Alunda. Syftet är att utöka kvarterets storlek något samt den mark som får bebyggas. Utöver detta möjliggörs även för användningen handel och kontor.

Planområdet ligger utmed Ekebyvägen inom Foghammarsområdet i Alunda, ca 300 meter sydost om Alunda centrum. Områdets areal är ca 1,9 ha, varav ca 1,6 ha avses utgöra kvartersmark för småindustri och handel.

Handlingar

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
6 juli 2016
Senast uppdaterad
25 augusti 2016
Typ
Planarbete