Gå till innehållet

Regler för skolskjuts

1. Avstånd

För att ditt barn ska få skolskjuts ska avståndet vara minst:

  Avstånd bostad/skola Avstånd bostad/skolskjutshållplats
Förskoleklass 3,0 km  2,0 km
Årskurs 1 - 3 3,0 km  2,0 km 
Årskurs 4 - 6 3,0 km 3,0 km
Årskurs 7 - 9  4,0 km 4,0 km

2. Funktionsnedsättning

Du kan ansöka om skolskjuts om ditt barn kan få om det finns en varaktig funktionsnedsättning som gör det svårt för barnet att själv ta sig till och från skolan.Vid behov ska ett läkarintyg kunna visas upp.

Tillfällig funktionsnedsättning

Har ditt barn en tillfällig funktionsnedsättning som är orsakat av ett olycksfall täcker kommunens olycksfallsförsäkring i vissa fall kostnader för resor mellan bostad och skolan. Läs mer om olycksfallsförsäkringen.

3. Svåra trafikförhållanden

Ditt barn kan få skolskjuts om färdvägen bedöms som särskilt besvärlig och riskfylld, även om avståndsreglerna inte uppfylls.

Under vintertid (perioden 1 november till 31 mars) kan ditt barn få skolskjuts om trafiksäkerheten är avsevärt nedsatt, till exempel om vägens bredd minskar på grund av oplogade vägrenar eller nedsatt sikt för fordon på grund av mörker på en krokig eller backig väg. Enbart kyla, blåst eller mörk skog utgör inte trafiksäkerhetsskäl vintertid.

4. Om du väljer en annan skola (grundskola)

Om du väljer en annan skola till ditt barn än den anvisade, har barnet inte rätt till skolskjuts. Ansökan om skolskjuts kan dock beviljas om kravet på avstånd, trafikförhållandena, funktionshinder eller annan omständighet uppfylls, samt att skolskjuts kan anordnas av kommunen utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Om ditt barn väljer att gå i en fristående skola utanför Östhammars kommun, har barnet inte rätt till skolskjuts.

5. Växelvis boende

Om du och barnets andra vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos er båda, kan du ansöka om skolskjuts från den adress där barnet inte är folkbokfört. Kravet för detta är att ni, båda vårdnadshavarna, är folkbokförda i Östhammars kommun och att ditt barn går i den skola som kommunen anvisat. Boendet ska vara regelbundet till exempel varannan vecka och gäller inte vid enstaka besök eller övernattningar.

Ansöker gör du med blanketten "Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende".

6. Självskjutsersättning

Under vissa omständigheter kan du som vårdnadshavare få så kallad självskjutsersättning istället för skolskjuts. Det innebär att du tar över det dagliga ansvaret för ditt barns transport till och från skolan mot en kontant ersättning.

Ersättningsbeloppet för självskjuts med bil följer Skatteverkets normer för skattefri ersättning för resa med egen bil och ersättningen betalas inte ut i efterskott.

Ersättning för självskjuts med båt följer Skatteverkets normer för faktisk kostnad för resa med egen båt och ersättningen betalas inte ut i efterskott.

7. Resor till fritids eller familjedaghem

Kommunen anordnar ingen skolskjuts till och från fritids eller familjedaghem.

8. Ansvar

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för ditt barn på vägen mellan bostad och skolskjutshållplats. Om ditt barn missat skolskjutsen är det ditt ansvar att se till att barnet kommer till skolan. Du har också ett ansvar för att ditt barn följer ordningsreglerna.

Rektor ansvarar för elevens resa till och från skolan samt ordning och säkerhet i samband med på- och avstigning vid skolan. Rektor ansvarar också för att informera elever om kommunens ordningsregler för skolskjuts.