Gå till innehållet

Regler för bygglov

1. Regler för bygglov

Var du bor och vad du vill bygga, styr vilka regler som gäller för ditt byggande. I vissa områden kan en åtgärd vara bygglovs- eller anmälningspliktig medan åtgärden i andra områden inte kräver bygglov eller anmälan.

Du behöver därför veta om du bor inom detaljplanelagt område, inom sammanhållen bebyggelse, eller utanför sammanhållen bebyggelse.

Om du är osäker på vilka regler som gäller för din fastighet kan du kontakta vår kundtjänst Östhammar Direkt.

Inom detaljplanelagt område

En detaljplan är juridiskt bindande och reglerar vad du får bygga i ett utpekat område. Det betyder att du behöver följa bestämmelserna i detaljplanen när du söker bygglov. Anmälningspliktiga ej bygglovspliktiga åtgärder får (i vissa fall) utföras i strid mot gällande detaljplan.

I detaljplanen finns till exempel bestämmelser om:

  • hur stort du får bygga (byggnadsarea)
  • hur många byggnader du får ha (huvudbyggnad och komplementbyggnader)
  • hur hög byggnaden får vara (byggnadshöjd)
  • hur många våningar byggnaden får ha (våningshöjd)
  • hur nära fastighetsgräns du får bygga (avstånd till tomtgräns)
  • användningen av fastigheten, om den är avsedd för till exempel bostäder, handel, kontor eller industri
  • fastigheten omfattas av några skyddsbestämmelser, exempelvis Q- eller q-märkning (kulturmiljö)

Vad är en detaljplan?

Utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område saknas det regler för hur du får bygga. I PBL (Plan- och bygglagen) skiljer man på om din fastighet ligger inom ”sammanhållen bebyggelse” eller ”utanför sammanhållen bebyggelse”. Inom dessa områden gäller den generella bygglovsplikten som redovisas i 9 kap. 2 § PBL.

Särskilda bestämmelser gäller utanför sammanhållen bebyggelse öster om riksväg 76.

Vad är sammanhållen bebyggelse?

Områden som inte omfattas av en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är sammanhållen, definieras i PBL som sammanhållen bebyggelse. Syftet med begreppet är att bevaka rättmätiga grannintressen i områden som inte omfattas av detaljplanebestämmelser.

Definitionen i PBL är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. För att det ska vara en sammanhållen bebyggelse krävs det minst två tomter, som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark, och att det på vardera tomten ska finnas minst tre byggnadsverk varav minst en byggnad (jfr prop. 2009/19:170 sid.142 f.).

Inom sammanhållen bebyggelse

Inom sammanhållen bebyggelse behöver du oftast söka bygglov för att uppföra en ny byggnad eller för att göra en tillbyggnad.

Det finns vanligtvis inga bestämmelser för hur stort du får bygga eller hur många byggnader du uppföra på din fastighet. Bebyggelse och byggnadsverk ska dock utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen, samt intresset av en god helhetsverkan och omgivningspåverkan. 

Utanför sammanhållen bebyggelse

Det finns vissa undantag från bygglovsplikten om du bor utanför sammanhållen bebyggelse.

Du behöver i vissa fall inte söka bygglov om du ska uppföra en ny komplementbyggnad, göra mindre tillbyggnader av bostadshus eller komplementbyggnader, eller uppföra murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset.

Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Hur åtgärden i övrigt påverkar omgivningen behöver också tas i beaktning.

Kontakta oss