Gå till innehållet

Snesslinge 12:225

Planområdet omfattar ungefär 7 ha mark mellan Stenfjärden och Stenskärsviken i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Syftet med planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse.

Planförslaget var på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019.

Bygg- och miljönämnden fattade 2023-01-25 beslut om att handläggningen av ärendet återupptas när det är säkerställt att vatten och avlopp kan lösas med tillräcklig hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Se beslutet här: BMN-2021-3353_Protokollsutdrag BMN 2023-01-25_§ 13.pdf

Observera att utredningarna nedan är verktyg för att utreda lämpligheten av en detaljplan. Det innebär att utredningar kan göras för ett större geografiskt område eller delar av ett område än vad själva detaljplanen reglerar. Det är alltid plankartan som markerar det område som detaljplanen reglerar.

Publicerad
12 juli 2019
Senast uppdaterad
15 mars 2023
Typ
Detaljplaner och planarbete