Gå till innehållet

Styrdokument

Här hittar du alla gällande politiskt antagna styrdokument i Östhammars kommun. Styrdokumenten reglerar huvudsakligen hur kommunen arbetar internt, för beslut som påverkar hur du som kommuninvånare kan/får/ska agera – se kommunal författningssamling. 

3. Policy

Policy är ett kortfattat dokument på en övergripande nivå om specifika, strategiskt viktiga områden. Den är vägledande för beslut och styrning. En policy innehåller Östhammars kommuns grundläggande synsätt och viljeinriktning.

Beslutas av kommunfullmäktige.

Arbetsmiljöpolicy 9 mars 2022

Arbetsmiljöpolicy för Östhammars kommun.

Vatten- och avloppspolicy 22 december 2021

VA-policyn är ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen. I VA-policyn sammanfattas kommunens ställningstagande med VA-översikten som underlag.

Inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun 21 september 2021

Syftet med denna policy är att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges prioriterade mål (kommunens mål) såväl som de nationella inköpsstrategiska målen. Upphandling som ett strategiskt verktyg ska bidra till att kommunens ekonomiska resurser nyttjas effektivt.

Policy för internationellt arbete 28 september 2015

Internationell policy för Östhammars kommun – 2016-2020 - Inriktning och organisation

Policy för IT 28 september 2015

Policy för likviditet 28 september 2015

Policy för livsmedel 30 november 2020

Kommunens livsmedelspolicy antogs 2015. Policyn var i behov av revidering. Beslut av ny revidering togs vid Kommunfullmäktige den 10 november 2020.

Policy för trafiksäkerhet 28 september 2015

Policy för tillgänglighet 28 september 2015

Policy för upphandling 28 september 2015

Kommunikationspolicy 11 maj 2017

Policyn gäller för hela kommunens information och kommunikation.

Policy för hållbar utveckling 28 december 2018

Policy för hållbar utveckling i Östhammars kommun. I oktober 2016 antog kommunfullmäktige policy för hållbar utveckling (Dnr KS- 2014-373). Denna policy omfattade då endast ekologisk hållbarhet. I samband med nytt antagandet har kompletteringar av policydokument gällande inriktning på social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Relaterade länkar