Gå till innehållet

Styrdokument

Här hittar du alla gällande politiskt antagna styrdokument i Östhammars kommun. Styrdokumenten reglerar huvudsakligen hur kommunen arbetar internt, för beslut som påverkar hur du som kommuninvånare kan/får/ska agera – se kommunal författningssamling. 

1. Överordnade styrdokument

I Östhammars kommun finns det tre nivåer av styrdokument: överordnade, övriga politiskt antagna samt de som antas på tjänstemannanivå. 

Kommunens mål finns i budgethandlingen.

Budget 2023 9 augusti 2022

Årsbudget 2023 och flerårsplan för 2024 - 2026

Budget 2022 16 november 2021

Årsbudget 2022 och flerårsplan 2023 - 2025.

Delegationsordning för kommunstyrelsen 12 juli 2022

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Delegationsordning i personalfrågor 26 mars 2021

Arbetssätt för lokalt antagande (LOK) av centrala kollektivavtal samt förslag till ändring i delegationsordning för personalfrågor.

Energiplan 6 april 2020

Energiplan för Östhammars kommun. Förslaget till energiplan för Östhammars kommun är framtaget i samarbete med IUC Norduppland.

Miljömål för Östhammars kommun 2016-2018 12 juni 2017

Miljömålen för Östhammars kommun har arbetats fram i samråd mellan kommunens förvaltningar och nämnder. Miljömålen omfattar många delar av de nationella sexton miljö-kvalitetsmålen och kopplar till Kommunfullmäktiges prioriterade mål om minskad miljöpåverkan.

Riktlinjer för styrdokument 23 december 2020

Syftet med dessa riktlinjer är att ha en enhetlig terminologi och struktur för politiskt antagna styrdokument i Östhammars kommun. Beslut om antagande av riktlinjer för styrdokument togs vid Kommunfullmäktige 2020-12-15.

Styrmodell för Östhammars kommun 10 maj 2021

Detta styrdokument beskriver övergripande hur kommunen leds och styrs, hur arbetet planeras och följs upp samt hur insatser och ansvar fördelas mellan förtroendevalda politiker och de olika förvaltningsorganisationerna.

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Östhammars kommun 7 januari 2021

Enligt kollektivtrafiklagen ska kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett trafikförsörjningsprogram för hela länet. Östhammars kommun har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till regionala kollektivtrafikmyndigheten ska kommunen enligt kollektivtrafiklagen och har därför upprätta ett eget trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Östhammars kommun arbetar långsiktigt för att vara en hållbar arbetsgivare 26 juni 2017

Östhammars kommun är beroende av engagerade medarbetare för att kunna leverera välfärd – nu och i framtiden. Under 2017 finns särskilda medel avsatta för att starta upp ett långsiktigt arbete för att trygga kompetensförsörjningen.

2. Strategier, program, planer

Vatten- och avloppsplan 22 december 2021

Med VA-planen vill kommunen skapa en långsiktigt hållbar plan för hur VA försörjningen, kommunal och enskild, ska utvecklas för att uppfylla nuvarande och framtida behov och krav.

Digitaliseringsstrategi för samverkanskommunerna 5 maj 2021

Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och Älvkarleby. Denna digitaliseringsstrategi har tagits fram för att i samverkan ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Den är likalydande för alla fem samverkanskommuner och antas av respektive kommunfullmäktige.

Miljömål för Östhammars kommun 2016-2018 12 juni 2017

Miljömålen för Östhammars kommun har arbetats fram i samråd mellan kommunens förvaltningar och nämnder. Miljömålen omfattar många delar av de nationella sexton miljö-kvalitetsmålen och kopplar till Kommunfullmäktiges prioriterade mål om minskad miljöpåverkan.

Plan för ledning och samordning vid samhällsstörning 27 juni 2019

Antagen av kommunstyrelsen i Östhammars kommun 2019-05-28.

Översiktsplan 2016 17 januari 2017

3. Policy

Policy är ett kortfattat dokument på en övergripande nivå om specifika, strategiskt viktiga områden. Den är vägledande för beslut och styrning. En policy innehåller Östhammars kommuns grundläggande synsätt och viljeinriktning.

Beslutas av kommunfullmäktige.

Arbetsmiljöpolicy 9 mars 2022

Arbetsmiljöpolicy för Östhammars kommun.

Vatten- och avloppspolicy 22 december 2021

VA-policyn är ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen. I VA-policyn sammanfattas kommunens ställningstagande med VA-översikten som underlag.

Inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun 21 september 2021

Syftet med denna policy är att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges prioriterade mål (kommunens mål) såväl som de nationella inköpsstrategiska målen. Upphandling som ett strategiskt verktyg ska bidra till att kommunens ekonomiska resurser nyttjas effektivt.

Policy för internationellt arbete 28 september 2015

Internationell policy för Östhammars kommun – 2016-2020 - Inriktning och organisation

Policy för IT 28 september 2015

Policy för likviditet 28 september 2015

Policy för livsmedel 30 november 2020

Kommunens livsmedelspolicy antogs 2015. Policyn var i behov av revidering. Beslut av ny revidering togs vid Kommunfullmäktige den 10 november 2020.

Policy för trafiksäkerhet 28 september 2015

Policy för tillgänglighet 28 september 2015

Policy för upphandling 28 september 2015

Kommunikationspolicy 11 maj 2017

Policyn gäller för hela kommunens information och kommunikation.

Policy för hållbar utveckling 28 december 2018

Policy för hållbar utveckling i Östhammars kommun. I oktober 2016 antog kommunfullmäktige policy för hållbar utveckling (Dnr KS- 2014-373). Denna policy omfattade då endast ekologisk hållbarhet. I samband med nytt antagandet har kompletteringar av policydokument gällande inriktning på social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

4. Riktlinjer

Riktlinjer är ett dokument som innehåller en anvisning eller rekommendation för hur till exempel en policy ska uppnås. Riktlinjer avser främst frågor rörande ren verkställighet. Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga och vänder sig främst till den egna organisationen. Beslutas oftast av kommunstyrelse eller nämnd.

Fler riktlinjer (sorterat i bokstavsordning) hittar du nedan:

Riktlinje Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom ÖK 21 juni 2021

Reviderad riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun. Antogs på fullmäktiges sammanträde den 15 juni 2021, §99 (Dnr KS-2021-175)

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar 14 november 2017

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar samt att lämna ut en handling och att vägra

Riktlinjer barnomsorg 14 februari 2020

Riktlinjer och köregler för förskola, fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg. Inskrivningsriktlinjer.

Riktlinjer för exploateringsavtal 26 juni 2020

Exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen.

Riktlinjer för markanvisning 6 juli 2020

Från den första januari 2015 ska varje kommun enligt lag anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Kommunen har antagna riktlinjer från 2015-06-09, dessa har konstaterats vara i behov av revidering. I nedanstående dokument presenteras ett reviderat förslag till riktlinjer för markanvisningsavtal.

Riktlinjer och policy för hur anställda och förtroendevalda reser 16 april 2018

Riktlinjer och policy för hur anställda och förtroendevalda inom Östhammars kommun reser.

Riktlinjer för upphandling i Östhammars kommun inklusive direktupphandling 15 september 2021

Antagen av Kommunstyrelsen 2021-09-14. Ersätter tidigare version KS 2021-04-13 § 95 och Riktlinjer KS-2017-7.

5. Regler

Regler är bestämmelser för vad som gäller inom ett givet område. Regler anger absoluta normer för vårt agerande. Reglernas roll är att sätta gränser och förbjuda vissa beteenden. Beslutas oftast av kommunstyrelse eller nämnd men också av kommunfullmäktige.

Regler för avyttring av kommunal egendom 15 mars 2017

När egendom inte längre behövs i kommunal verksamhet bör avyttring/kassering ske. Grundregeln är att kommunen vid försäljning liksom vid köp skall agera affärsmässigt, vil­ket innefattar att enskild person, organisation eller företag inte gynnas otillbörligt,

Regler för budgetprocess 16 april 2021

Syftet med detta dokument är att skapa en tydlig samlad övergripande processbeskrivning som steg för steg beskriver planerings- och budgetprocessen. Kommunens budget är ett av de viktigaste dokumenten som styr kommunens verksamhet. I kommunens budget bestäms hur de pengar som kommer in till kommunen ska fördelas ut till kommunens verksamhet under det kommande året.

Regler för budgetuppföljningsprocessen 16 april 2021

Syftet med dessa regler är att förbättra uppföljning av verksamhet och budget samt skapa en bättre struktur i arbetet med prognoser avseende drift och investeringar.

Regler för investeringar och investeringsprocess 16 april 2021

Kommunen står inför stora investeringar framöver och syftet med dessa regler är att skapa bättre underlag till politiken att fatta beslut på. Dessutom skapa en tydligare process för varje investeringsprojekt från förkalkyl till slutredovisning av färdigställda projekt.

Regler för Internhyresmodell 8 september 2021

Syftet med reglerna är att uppnå kostnadsmedvetenhet, transparens och god hushållning med kommunens lokaler och fastighetsservice.

6. Överenskommelser om samverkan

Arbetsmarknadspolitisk överenskommelse 2017–2020 30 mars 2017

Bred överenskommelse om samverkan på det arbetsmarknadspolitiska området mellan Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun

Digitaliseringsstrategi för samverkanskommunerna 5 maj 2021

Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och Älvkarleby. Denna digitaliseringsstrategi har tagits fram för att i samverkan ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Den är likalydande för alla fem samverkanskommuner och antas av respektive kommunfullmäktige.

Relaterade länkar