Gå till innehållet

Kaikilla lapsilla on oikeus omaan vähemmistökieleensä ja kulttuuriinsa.

Alla barn har rätt till sitt minoritetsspråk och kultur.

Esikoulu - Förskola

Kaikilla, joilla on juuret suomen kieleen on oikeus saada esikoulutoimintaa suomeksi, kokonaan tai olennaisilta osin. Jos toivot esikoulutoimintaa suomeksi, ilmoita se hakiessasi esikoulupaikaa tai suoraan esikoulun rehtorille. Suomea ei tarvitse puhua kotona saadakseen suomenkielistä esikoulutoimintaa.

Alla som har rötter till finska språket har rätt till förskoleverksamhet helt eller till en väsentlig del på finska. Om du önskar förskoleverksamhet på finska, ska du ange det när du ansöker om förskoleplats eller kontakta förskolans rektor. Finska behöver inte pratas i hemmet för att få finskspråkig föreskoleverksamhet.

Suomen kielen opetus koulussa - Finskundervisning i skolan

Östhammarin kunnassa tarjotaan suomen kielen opetusta 2 tuntia viikossa esikoululuokasta lähtien. Suomea ei tarvitse puhua kotona saadakseen suomen kielen opetusta koulussa. Jos toivot äidinkielenopetusta esikouluokalla tai koulussa haet sitä tällä kaavakkeella.

 
Östhammars kommun erbjuder modersmålsundervisning i finska 2 timmar i veckan från och med förskoleklass. Finska behöver inte pratas i hemmet för att få undervisning i finska. Önskar du undervisning i finska i skolan ansöker du via denna blankett.

Suomen kieli kielivalinnassa - Finska i språkvalet

Peruskoulun oppilailla on oikeus valita suomen kieli kielivalinnassa 6. luokalta alkaen.

Suomen kielen voi valita modernina kielenä, kuten ranskan, saksan tai espanjan, ja silloin seurataan kurssisuunnitelmaa ja aloitetaan aloittelijan tasolta. Tästä saa meriittipisteitä. Suomen kielen voi myös valita äidinkielenä kielivalinnassa. Tästä ei saa meriittipisteitä. Oppilas voi myös valita jatkavansa suomen kielen opetusta äidinkielenä kouluajan ulkopuolella (2 tuntia viikossa) ja valitsee jonkun toisen kielen kielivalinnassa.

Kaikissa tapauksissa riittää, että yksi oppilas toivoo suomen kielen opetusta, jotta opetus järjestetään.

Grundskolans elever har rätt att välja finska inom ramen för språkvalet från årskurs 6.

Finska kan väljas som modernt språk, som exempelvis franska, tyska och spanska, och följer kursplanen och börjar på nybörjarnivån. Finskan ger meritpoäng. Finska kan också väljas som modersmål inom ramen för språkvalet. Den kursen ger inga meritpoäng. Elever kan också välja att fortsätta läsa finska som modersmål utanför skoltiden (2 timmar i veckan) och välja ett annat språk i språkvalet.

Det räcker att en elev vill läsa finska för att finskundervisning ska erbjudas.