Gå till innehållet

Stenskär 1:1, del av

Planområdet omfattar del av Stenskär 1:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av uppemot nio stycken bostäder uppdelat på fem delområden.

Detaljplanen antogs i Bygg- och miljönämnden 30 januari 2019 men överklagades. Under 2021 upphävde mark- och miljööverdomstolen kommunens antagandebeslut. Den 13 september 2022 antogs planen på nytt, denna gång i kommunfullmäktige. Information om hur du överklagar beslutet finns i dokumentet "besvärshänvisning" nedan.

Obs! Behovsbedömningen och vissa av utredningarna behandlar fler områden än det faktiska granskningsförslaget. Det är de områden som finns markerade i plankartan och planbeskrivningen som berörs av aktuell detaljplaneläggning. Numreringen av områden i vissa utredningar överensstämmer alltså inte med plankartan och planbeskrivningen.

 

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
16 januari 2019
Senast uppdaterad
22 september 2022
Typ
Detaljplaner och planarbete