Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Dokument

Ön 1:1, HySkies 15 februari 2024

Planarbetet syftar till att möjliggöra industriell verksamhet inom berört område.

Raggarön 10:23 & 10:35 15 februari 2024

Detaljplanen är ute på samråd 10 juli - 21 augusti 2024.

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen för gällande fastigheter från logi- och konferensbyggnader till bostadsanvändning. Logi- och konferensbyggnader bedöms inte längre vara gångbart och därför kan marken användas på ett lämpligare sätt genom att möjliggöra för två villatomter.

Gräsö 1:152, Gräsö skola 15 februari 2024

Detaljplanen var ute på samråd 20 maj - 10 juni 2024.

Planarbetet syftar till att möjliggöra för nya bostäder som huvudsakligt syfte samtidigt som hemtjänst, skola och idrottshall medges.

Klev 3:32 och 3:45, Alunda 15 februari 2024

Planarbetet syftar till att möjliggöra bostadsutveckling på fastigheterna som för närvarande utgörs av skog och åkermark samt ett bostadshus

Östhammar 5:140, Bodakiosken 18 oktober 2023

Detaljplanen vann laga kraft 22 februari 2024.

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen för fastigheten Östhammar 5:140 från centrum-bebyggelse till bostadsanvändning. Den befintliga byggnaden föreslås kunna omvandlas till bostadsändamål då centrumbebyggelse inte bedöms vara ekonomiskt hållbart att driva på platsen i dagsläget och planbestämmelsen hindrar bygglov för den önskade användningen.

Snesslinge 12:126 12 juli 2019

Planområdet omfattar ca 5,2 ha mark beläget i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Planens syfte är att möjliggöra för utveckling av bostäder i området samt reglera delar som naturmark.

Snesslinge 12:225 12 juli 2019

Planområdet omfattar ungefär 7 ha mark mellan Stenfjärden och Stenskärsviken i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Syftet med planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse.

Forsmark 6:5 m.fl. "Asphällsfjärden" 4 mars 2022

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av anslutningsvägar till planerad bro över kanalen mellan den norra och södra delen av kraftverket samt att möjliggöra vattenuttag för behov av processvatten.

Sandika Norra 18 februari 2016

Nästa steg i detaljplanen är att antagandehandlingar ska tas fram. Det är idag oklart när arbetet med antagandehandlingarna kommer påbörjas. Detta p.g.a. den kapacitetsbrist som finns gällande vatten-och avlopp i området.

Stenskär 1:1, del av 16 januari 2019

Planområdet omfattar del av Stenskär 1:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av uppemot nio stycken bostäder uppdelat på fem delområden.