Gå till innehållet

Information

Förslag på kontrollpunkter för bygglovsansökan 9 januari 2020

Det ska finnas en kontrollplan för lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Den ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. I nedanstående dokument följer förslag på kontrollpunkter som kan vara aktuella i ditt ärende.

Information om att ta cistern ur bruk 1 september 2015

I Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) finns det i kapitel 6 föreskrifter om vad som gäller när man tar en cistern ur bruk.

6 kap. 1§ Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Verksamhetsutövaren ska informera tillsynsmyndigheten om cistern som tagits ur bruk så att tillsynsmyndigheten kan bestämma hur cisternen bör omhändertas.


Information om cisterner 1 september 2015

Installation, kontroll, ackrediterade företag för kontroll och anmälan när en cistern tas ur bruk

Exempel på ritningar 8 april 2019

Här hittar du exempel på situationsplan, planritning, fasadritning, sektionsritning, konstruktionsritning och marksektionsritning.

Kungörelse Bolka 9:1 12 maj 2017

Anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet för mellanlagring och hygienisering av slam från slutna tankar på fastighet Bolka 9:1, Östhammars kommun.

Kungörelse Lunda flygfält 10 mars 2017

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. § 6. Miljöbalken (1998:808) på fastighet Norrlövsta 10:1, Östhammars kommun.