Gå till innehållet

Sandika Norra

Nästa steg i detaljplanen är att antagandehandlingar ska tas fram. Det är idag oklart när arbetet med antagandehandlingarna kommer påbörjas. Detta p.g.a. den kapacitetsbrist som finns gällande vatten-och avlopp i området.

Detaljplan för Sandika Norra, del av fastigheten Sandika 6:2 m.fl.
Östhammars kommun, Uppsala län.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse på fastigheterna Sandika 6:2, 2:4 och Näsudden 1:1. Planen möjliggör för blandad bebyggelse inom området och lämpar sig därmed till befolkningsens olika levnadsförhållanden. Planen ses som en utveckling av Östhammars tätort med goda förbindelser till service och kollektivtrafik. Till området planeras även en väganslutning från Sandikavägen över fastigheterna Östhammar 5:53 och 5:58. Inom området medges även att en förskola alternativt skola kan byggas. Byggnadernas placering möjliggör att de observerade gruvhålen och en del av den befintliga naturen kan bevaras.

 I gällande översiktsplan, antagen 2016, pekas området ut som ett utvecklingsområde för bostäder och detaljplanen går således i linje med översiktsplanen.

Handlingar

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
18 februari 2016
Senast uppdaterad
10 oktober 2022
Typ
Detaljplan