Gå till innehållet

Sandika Norra

Antagandehandlingar tas fram

Detaljplan för Sandika Norra, del av fastigheten Sandika 6:2 m.fl.
Östhammars kommun, Uppsala län.
Granskning II 1 november - 22 november 2017

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse på fastigheterna Sandika 6:2, 2:4 och Näsudden 1:1. Planen möjliggör för blandad bebyggelse inom området och lämpar sig därmed till befolkningsens olika levnadsförhållanden. Planen ses som en utveckling av Östhammars tätort med goda förbindelser till service och kollektivtrafik. Till området planeras även en väganslutning från Sandikavägen över fastigheterna Östhammar 5:53 och 5:58. Inom området medges även att en förskola alternativt skola kan byggas. Byggnadernas placering möjliggör att de observerade gruvhålen och en del av den befintliga naturen kan bevaras.

 I gällande översiktsplan, antagen 2016, pekas området ut som ett utvecklingsområde för bostäder och detaljplanen går således i linje med översiktsplanen.

Handlingar

Organisation
Samhällsbyggnadsförvaltning
Publicerad
18 februari 2016
Senast uppdaterad
9 juli 2018
Typ
Detaljplan