Gå till innehållet

Rapporter

Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet 1 oktober 2020

Syftet med granskningen är att bedöma om överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och med en tillräcklig intern kontroll. Rapporten har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) på uppdrag av Uppsala kommun.