Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Dokument

Översiktlig granskning - Delår 2022 31 augusti 2022

Vi har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Granskning av kommunstyrelsens kontroll och uppföljning av privata utförare 14 december 2022

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska Kommunstyrelsens rutiner för kontroll och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Granskning av bokslut och årsredovisning 2022 19 april 2022

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun har KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Granskning av lokalförsörjning 24 augusti 2022

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en tillräckligt ändamålsenlig planering, samordning och framförhållning när det gäller att försörja de olika verksamheterna med lokaler.

Granskning av kommunens förebyggande arbete mot korruption 24 augusti 2022

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens arbete med att motverka korruption och andra oegentligheter är ändamålsenligt. Den övergripande revisionsfrågan har varit om arbete med att motverka korruption och andra oegentligheter bedrivs tillräckligt kraftfullt och ändamålsenligt av styrelsen och nämnderna.

Granskning av kommunens IT-säkerhet 30 oktober 2019

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med IT-säkerhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Revisionsberättelse för 2018 15 april 2019

De av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Granskning av förtroendekänsliga poster 29 mars 2019

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun granskat hanteringen av förtroendekänsliga poster. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervju med redovisningsansvarig och en genomgång av utvalda förtroendekänsliga poster. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.