Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Kommunal författningssamling

Här hittar du föreskrifter som gäller i Östhammars  kommun. Det kan till exempel gälla avgifter, reglemente eller lokala ordningsföreskrifter.

Sidan utgör Östhammars kommuns författningssamling enligt 8 kap. 13 § kommunallagen

4. Reglementen och arbetsordningar

Ett reglemente är en samling föreskrifter som grundar sig på lagar och förordningar.

Arbetsordning för kommunfullmäktige 17 januari 2022

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Östhammars kommun avseende allmänpolitisk debatt och talarordning vid motionssvar. Antagen av kommunfullmäktige 14 december 2021.

Reglemente för fullmäktigeberedningen för översyn av politisk organisation 10 maj 2021

Utöver det som föreskrivs om fullmäktigeberedningar i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Reglemente för kommunrevision 7 december 2020

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och kommunala företag och stiftelser.

Reglemente för Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF) 19 april 2023

Rådet ska förstärka inflytande i alla frågor som gäller pensionärer samt barn, ungdom och vuxna med funktionsnedsättning och är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapp-organisationerna, pensionärsföreningar och kommunens styrelse och nämnder

Reglemente för styrelse och nämnder 15 mars 2024

Reglemente för styrelser och nämnder: Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Kultur- och fritidsnämnden Individ- och familjenämnden Vård- och omsorgsnämnden Valnämnden