Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Kommunal författningssamling

Här hittar du föreskrifter som gäller i Östhammars  kommun. Det kan till exempel gälla avgifter, reglemente eller lokala ordningsföreskrifter.

Sidan utgör Östhammars kommuns författningssamling enligt 8 kap. 13 § kommunallagen

2. Taxor

Information om maxtaxa inom barnomsorgen hittar du här: 

Fler taxor hittar du i dokumenten nedan:

Avfallsstaxa och föreskrifter 22 februari 2024

Avfallstaxa och Avfallsföreskrifter för 2024 klubbades i Fullmäktige 2023-12-12, och började gälla 2024-01-01.

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 8 mars 2024

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter för 2024.

Plan- och bygglovstaxa 30 december 2021

Denna taxa gäller för Bygg- och miljönämndens verksamhet.

Taxa för prövning inom miljöbalken 30 januari 2023

Beslut om taxa för prövning av ärende som gäller miljöbalken.

Taxa för brandskyddskontroll och sotning 30 november 2020

Räddningsnämndens beslut, taxetabeller för LSO-LBE samt brandskyddskontroll/sotning för Östhammars kommun.

Taxa för Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg 27 december 2023

Taxan gäller avgifter för Östhammars kommuns Bygg- och miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg jämte tillhörande bestämmelser.

VA-taxa (Vatten- och avlopp) 27 februari 2017

VA-taxa för Östhammars kommun.

3. Ordningsregler och föreskrifter

Information om att elda utomhus hittar du här: 

Fler ordningsregler och föreskrifter hittar du nedan:

Avfallsföreskrifter 9 juli 2024

Avfallsföreskrifter för 2024 klubbades i Fullmäktige 2023-12-12, och började gälla 2024-01-01.

Lokala ordningsföreskrifter 23 mars 2022

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i tredje kapitlet i ordningslagen. Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Östhammars kommun skall upprätthållas.

Torghandelsföreskrifter 28 september 2015

4. Reglementen och arbetsordningar

Ett reglemente är en samling föreskrifter som grundar sig på lagar och förordningar.

Arbetsordning för kommunfullmäktige 17 januari 2022

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Östhammars kommun avseende allmänpolitisk debatt och talarordning vid motionssvar. Antagen av kommunfullmäktige 14 december 2021.

Reglemente för fullmäktigeberedningen för översyn av politisk organisation 10 maj 2021

Utöver det som föreskrivs om fullmäktigeberedningar i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Reglemente för kommunrevision 7 december 2020

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och kommunala företag och stiftelser.

Reglemente för Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF) 19 april 2023

Rådet ska förstärka inflytande i alla frågor som gäller pensionärer samt barn, ungdom och vuxna med funktionsnedsättning och är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapp-organisationerna, pensionärsföreningar och kommunens styrelse och nämnder

Reglemente för styrelse och nämnder 15 mars 2024

Reglemente för styrelser och nämnder: Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Kultur- och fritidsnämnden Individ- och familjenämnden Vård- och omsorgsnämnden Valnämnden