Gå till innehållet

Dokument

Granskning av kommunens hantering av Covid-19 krisen 14 december 2021

KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens/krisledningsnämndens hantering av konsekvenserna av virusutbrottet Covid-19. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2021.

Granskning av kommunens förebyggande arbete mot korruption 24 augusti 2022

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens arbete med att motverka korruption och andra oegentligheter är ändamålsenligt. Den övergripande revisionsfrågan har varit om arbete med att motverka korruption och andra oegentligheter bedrivs tillräckligt kraftfullt och ändamålsenligt av styrelsen och nämnderna.

Granskning av kommunens IT-säkerhet 30 oktober 2019

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med IT-säkerhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Granskning av kommunstyrelsens kontroll och uppföljning av privata utförare 14 december 2022

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska Kommunstyrelsens rutiner för kontroll och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Granskning av köpta konsulttjänster 8 maj 2018

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska omfattningen av köpta konsulttjänster samt den interna kontrollen i samband med att konsultkostnader uppstår. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018

Granskning av lokalförsörjning 24 augusti 2022

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en tillräckligt ändamålsenlig planering, samordning och framförhållning när det gäller att försörja de olika verksamheterna med lokaler.