Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Kommunal författningssamling

Här hittar du föreskrifter som gäller i Östhammars  kommun. Det kan till exempel gälla avgifter, reglemente eller lokala ordningsföreskrifter.

Sidan utgör Östhammars kommuns författningssamling enligt 8 kap. 13 § kommunallagen

2. Taxor

Information om maxtaxa inom barnomsorgen hittar du här: 

Fler taxor hittar du i dokumenten nedan:

Avfallsstaxa och föreskrifter 22 februari 2024

Avfallstaxa och Avfallsföreskrifter för 2024 klubbades i Fullmäktige 2023-12-12, och började gälla 2024-01-01.

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 8 mars 2024

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter för 2024.

Plan- och bygglovstaxa 30 december 2021

Denna taxa gäller för Bygg- och miljönämndens verksamhet.

Taxa för prövning inom miljöbalken 30 januari 2023

Beslut om taxa för prövning av ärende som gäller miljöbalken.

Taxa för brandskyddskontroll och sotning 30 november 2020

Räddningsnämndens beslut, taxetabeller för LSO-LBE samt brandskyddskontroll/sotning för Östhammars kommun.

Taxa för Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg 27 december 2023

Taxan gäller avgifter för Östhammars kommuns Bygg- och miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg jämte tillhörande bestämmelser.

VA-taxa (Vatten- och avlopp) 27 februari 2017

VA-taxa för Östhammars kommun.