Gå till innehållet

Styrdokument

Här hittar du alla gällande politiskt antagna styrdokument i Östhammars kommun. Styrdokumenten reglerar huvudsakligen hur kommunen arbetar internt, för beslut som påverkar hur du som kommuninvånare kan/får/ska agera – se kommunal författningssamling. 

1. Överordnade styrdokument

I Östhammars kommun finns det tre nivåer av styrdokument: överordnade, övriga politiskt antagna samt de som antas på tjänstemannanivå. 

Kommunens mål finns i budgethandlingen.

Budget 2024 11 juli 2023

Årsbudget 2024 och flerårsplan 2025 - 2027, drift och investeringsbudget samt verksamhetsplaner.

Delegationsordning för kommunstyrelsen 10 juli 2023

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Delegationsordning för Individ- och familjenämndens verksamhetsområden 16 oktober 2023

I delegationsordningen redogörs för vilka beslut Individ- och familjenämnden har delegerat och till vilken befattning.

Delegationsordning för Vård – och omsorgsnämndens verksamhetsområden 16 oktober 2023

I delegationsbestämmelserna redogörs för vilka beslut Vård- och omsorgsnämnden har delegerat och till vilken befattning.

Energiplan 6 april 2020

Energiplan för Östhammars kommun. Förslaget till energiplan för Östhammars kommun är framtaget i samarbete med IUC Norduppland.

Miljömål för Östhammars kommun 2016-2018 12 juni 2017

Miljömålen för Östhammars kommun har arbetats fram i samråd mellan kommunens förvaltningar och nämnder. Miljömålen omfattar många delar av de nationella sexton miljö-kvalitetsmålen och kopplar till Kommunfullmäktiges prioriterade mål om minskad miljöpåverkan.

Riktlinjer för styrdokument 23 december 2020

Syftet med dessa riktlinjer är att ha en enhetlig terminologi och struktur för politiskt antagna styrdokument i Östhammars kommun. Beslut om antagande av riktlinjer för styrdokument togs vid Kommunfullmäktige 2020-12-15.

Styrmodell för Östhammars kommun 3 april 2023

Detta styrdokument beskriver övergripande hur kommunen leds och styrs, hur arbetet planeras och följs upp samt hur insatser och ansvar fördelas mellan förtroendevalda politiker och de olika förvaltningsorganisationerna.

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Östhammars kommun 31 augusti 2023

Enligt kollektivtrafiklagen ska kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett trafikförsörjningsprogram för hela länet. Östhammars kommun har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till regionala kollektivtrafikmyndigheten ska kommunen enligt kollektivtrafiklagen och har därför upprätta ett eget trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Östhammars kommun arbetar långsiktigt för att vara en hållbar arbetsgivare 26 juni 2017

Östhammars kommun är beroende av engagerade medarbetare för att kunna leverera välfärd – nu och i framtiden. Under 2017 finns särskilda medel avsatta för att starta upp ett långsiktigt arbete för att trygga kompetensförsörjningen.