Gå till innehållet

Dokumentbank

Här samlar vi olika sorters dokument. Du kan hitta remisser som kommunen skickat in i olika ärenden, likväl som våra egenproducerade trycksaker som vi tagit fram i informationssyfte.

Egna trycksaker

2023-12-15 Informationsfolder 2023

2023-04-17: Lärarhandledning till informationsfilm mot ungdomar - Se filmen här

2021-12-10: Informationsfolder 2021

2021-04-27: Beslutsunderlag till KF ledamöter inför vetobeslut - SFR

2020-10-13: Beslutsunderlag till KF ledamöter inför vetobeslut - Slutförvar för använt kärnbränsle 

2018-06-27: Informationsfolder 2018

2011-06-30: Från början till slutförvar - En dokumentation av slutförvarsprocessen i Östhammars kommun

 

Kärnbränsleförvaret - Miljöbalken

2024-02-05 Yttrande komplettering december_tilläggsansökan

2024-02-05 Yttrande komplettering december

2023-10-02 Yttrande över SKBs begäran om tillstånd enligt miljöbalken

2023-10-02 Yttrande över SKBs ansökan om tillstånd till vissa verksamheter och åtgärder vid Kärnbränsleförvaret

2023-04-26 Samrådssynpunkter

2022-01-10 Yttrande över regeringens kungörelse

2021-07-06 Fullmäktiges yttrande över delning av ansökan

2020-10-13 Protokoll kommunfullmäktige

2019-12-03 Yttrande regeringsprövningen

2017-10-24 Presentation från punkt 97 i förhandlingsordningen aktbilaga 806

2017-10-13 Presentation från punkt 86 i förhandlingsordningen aktbilaga 766

2017-10-10 Presentation från punkt 77 i förhandlingsordningen aktbilaga 732

2017-09-19 Anförande under punkt 24 i förhandlingordningen aktbilaga 694

2017-05-17 Yttrande avseende huvudförhandlingens genomförande aktbilaga 543

2017-02-01 Yttrande avseende komplettering V och bemötande aktbilaga 462

2017-02-01 Yttrande avseende komplettering V och bemötande med särskilt yttrande aktbilaga 463-465

2017-01-24 Angående förutsättningar för sammanträde aktbilaga 454

2016-06-17 Angående kommunens yttrande till Miljö- och energidepartementet aktbilaga 405

2016-06-16 Yttrande till Miljö- och energidepartementet över statens sistahandsansvar för använt kärnbränsle och kärnavfall aktbilaga 404

2016-05-31 Yttrande avseende ansökan om tillstånd aktbilaga 400

2015-06-01 Yttrande avseende komplettering II och III aktbilaga 321-322

2013-10-07 Yttrande avseende komplettering II aktbilaga 269

2013-08-26 Yttrande avseende komplettering I aktbilaga 251

2013-08-26 Komplettering till remissyttrande från Samhällsbyggnadsnämnden aktbilaga 249

2013-08-21 Yttrande avseende komplettering I aktbilaga 247

2012-10-25 Ytterligare kompletteringsbehov aktbilaga 151

2012-06-12 Yttrande avseende kompletteringsbehov

2012-05-30 Yttrande avseende kompletteringsbehov från Kommunstyrelsen aktbilaga 139

2012-05-30 Yttrande angående MKB från Sammhällsbyggnadsnämnden aktbilaga 138

2011-03-21 Angående miljödomstolens prövning aktbilaga 15

 

Kärnbränsleförvaret - Kärntekniklagen

2024-05-17 Yttrande över remiss av villkor för kapslar till kärnbränsleförvaret

2019-12-03 Hemställan om ändring i finansieringslagen

2019-12-03 Yttrande regeringsprövningen

2019-09-03 Remissvar kärntekniklagsutredningen

2015-11-17 Yttrande angående ansökan

2012-10-23 Yttrande angående ytterligare kompletteringsbehov

2012-06-12 Yttrande avseende kompletteringsbehov 

 

Kärnbränsleförvaret - Övrigt

2021-06-28 Yttrande gällande delning av ansökan

2012-03-27 Angående komplettering av ansökan artskyddsförordningen

2011-10-18 Yttrande dispens enligt artskyddsförordningen

2011-10-18 Bilaga till yttrande artskyddsförordningen

 

Slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall - Miljöbalken

2022-10-25 Yttrande i prövning av SFR

2022-05-31 Yttrande över yrkande och villkorsförslag

2021-04-27 Fullmäktige protokoll - vetobeslut

2019-03-05 Yttrande över ansökan efter komplettering

2018-03-13 Yttrande över ansökan efter kungörelse

2016-10-18 Yttrande över ansökan efter komplettering

2015-07-09 Yttrande över SKBs skrivelse samt slutlig talan gällande tillåtlighetsprövning enligt 17 kap

2015-05-18 Yttrande efter behov av komplettering

2015-02-03 Underättelse samt hemställan om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap

 

Slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall - Kärntekniklagen

2018-03-13 Yttrande över ansökan efter kungörelse

2015-11-17 Yttrande över ansökan

 

Slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall - Övrigt

2015-09-03 Frågor och svar Strålsäkerhetsmyndigheten

2015-09-03 Frågor till SKB samt presentation från efterföljande möte

2015-07-13 Skrivelse till SKB angående SR_PSU

 

Övriga handlingar

2022-10-25 Yttrande i prövningen av havsvattenuttag

2022-09-27 Remissvar promemoria om långsiktig finansiering

2022-05-31 Yttrande över ansökan om havsvattenuttag

2022-05-13 Yttrande Kompletterande samråd

2019-12-03 Hemställan om ändring i finansieringslagen

2019-09-03 Kärntekniklagsutredningen 2019 Remissvar

2017-09-12 Yttrande angående hamnverksamhet vid Forsmarks hamn

2017-09-12 Bilaga till yttrande om hamnverksamhet

 

Andra parters handlingar

2022-01-27 Regeringens beslut gällande slutförvar för använt kärnbränsle-miljöbalken

2022-01-27 Regeringens beslut gällande slutförvar för använt kärnbränsle-kärntekniklagen

2021-12-22 Regeringens beslut gällande utbyggnad av SFR - miljöbalken

2021-12-22 Regeringens beslut gällande utbyggnad av SFR - kärntekniklagen

2019-11-13 Mark- och miljödomstolens yttrande gällande SFR utbyggnad

2019-10-31 Strålsäkerhetens yttrande gällande SFR utbyggnad